Publications

3323 results

 • Impact van industriële afvalwaterzuivering installaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen

  Authors: Wezel, A.P. van; Hurk, F. van den; Sjerps, R.M.A.; Meijers, E.M.; Roex, E.W.M.; Laak, T.L. ter (2018)
  Published in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling (2018), page 1-7

  De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de stoffen die via RWZI-effluent in het oppervlaktewater, en daarmee in bronnen voor drinkwater terechtkomen. Over de samenstelling van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s) is echter veel minder bekend. Uit deze studie blijkt dat slechts een beperkt aantal IAZI’s inderdaad een grote invloed heeft op bronnen voor drinkwater. Maar ook blijkt dat er nog relatief weinig bekend is over de geloosde stoffen. Met meer kennis hierover komen gerichte maatregelen voor zuivering binnen bereik, die de kwaliteit van het oppervlaktewater en bronnen voor drinkwater ten goede kunnen komen.

 • Deltaplan agrarisch waterbeheer : aan de keukentafel bereik je meer dan in de Kamer

  Authors: Oerlemans, H.; Rozemeijer, J.C. (2018)
  Published in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 51 (2018) issue 9, page 10-14

  Met alleen wetten en regels krijgt Nederland de waterkwaliteit in agrarisch gebied niet op orde. Nog steeds zitten er te hoge concentraties nutriënten in sloten en watergangen, ondanks decennia Haags beleid. Hoe dan wel? Samen aan de slag met de boer. Maatwerk tot op het erf. Dat was in 2013 de inzet van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In dit artikel komen specialisten en betrokkenen aan het woord over de bereikte resultaten.

 • Langsdammen in de Waal : kansen voor juveniele vis in druk bevaren rivieren

  Authors: Collas, F.P.L.; Buijse, A.D.; Leuven, R. (2018)
  Published in: Visionair (2018) issue 48, page 9-11

  Een langsdam is een unieke beheermaatregel die gelijktijdig meerdere problemen in de rivier aanpakt. De langsdam zorgt voor een snellere afvoer bij hoog water waardoor het overstromingsrisico van binnendijkse gebieden afneemt. Daarnaast zorgt de langsdam dat de vaargeul bij een lage afvoer voldoende diepte heeft voor de scheepvaart. Langsdammen zorgen ook voor een veilige afvoer van ijs en verminderen de baggerinspanning om de vaargeul op diepte te houden. De oevergeul die ontstaat door de aanleg van een langsdam ondervindt minder invloed van scheepvaart en vormt een stromend maar tegelijkertijd rustiger habitat voor vis, macrofauna en waterplanten. De afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verminderde invloed van scheepvaart in de oevergeul en de kansen die dit biedt voor juveniele vissen in druk bevaren rivieren.

 • Spraakwater : wat gaat er mis?

  Author: Bruggeman, W.A. (2018)
  Published in: Water governance (2018) issue 3, page 32-33

  Waterkwaliteit is een lastige verzamelterm voor allerlei gewenste eigenschappen van oppervlaktewater en drinkwater. Het water moet gezond zijn om te drinken of om in te zwemmen, het moet geschikt zijn voor de landbouw en visserij, het moet de ontwikkeling van een gezond ecosysteem mogelijk maken en ook nog aantrekkelijk zijn voor recreatie. Kan dat allemaal wel tegelijk, of krijgen we te maken met tegenstrijdige belangen? In de praktijk blijken maatschappelijke doelstellingen zich voortdurend te verleggen. Het is uitzichtloos om alleen maar te proberen aan vastgestelde normen te voldoen. Een waterbeheerder doet er beter aan helder te maken welke begrijpelijke en aantrekkelijke doelen worden nagestreefd, en daar consequent aan te werken.

 • Brakke polders : grondstof voor drinkwater én verzoeting van de polder

  Authors: Pouwels, J.R.; Baaren, E.S. van; Oude Essink, G.H.P.; Hunink, J.C.; Bootsma, H.P. (2018)
  Published in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling (2018), page 1-12

  In de kustprovincies van Nederland is het grondwater vaak brak of zout, waardoor dit niet meteen kan worden gebruikt als bron voor drinkwater. Om de groeiende drinkwatervraag in de toekomst op te kunnen vangen, kan het brakke tot zoute grondwater dat opwelt vanuit de ondergrond worden opgevangen en ontzilt. Dit zou in Nederland kunnen zorgen voor een toename in de zoetwaterbeschikbaarheid van maximaal 1.800 miljoen m3 per jaar, meer dan de huidige totale drinkwaterproductie in Nederland van ongeveer 1.150 miljoen m3/jaar. Het afvangen van de brakke tot zoute kwel zorgt daarnaast voor een reductie van de zoutvracht en het opbarstingsrisico. Een consortium van Deltares, KWR, Arcadis en Allied Waters werkt, in nauwe samenwerking met drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten, LTO en de Provincie Zuid-Holland, aan het kennis- en innovatieprogramma COASTAR (COastal Aquifer Storage And Recovery). COASTAR streeft naar grootschalig gebruik van de ondergrond om zoet water op te slaan voor later gebruik.

 • Bodemvocht uit satellietdata : wat kan de Nederlandse waterbeheerder ermee?

  Authors: Velde, R. van der; Benninga, H.; Pezij, M.; Augustijn, D.; Carranza, C.; Ploeg, M. van der; Hendriks, D.M.D. (2018)
  Published in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling (2018), page 1-11

  Het onderzoeksproject ‘Optimizing Water Availability with Sentinel-1 Satellites’ heeft als doel te onderzoeken hoe satellietdata gebruikt kan worden in het Nederlandse waterbeheer. Het onderzoek laat zien dat de satelliet Sentinel-1 buiten het groeiseizoen om al een vrij goed beeld geeft van het bodemvochtgehalte. Hiermee kan bijvoorbeeld de berijdbaarheid van landbouwpercelen in kaart gebracht kan worden. Ook is met Deltares en HKV een data-assimilatietool ontwikkeld die ingezet kan worden om simulaties met het Landelijk Hydrologisch Model te verbeteren.

 • Slim malen wordt de nieuwe standaard

  Authors: Pothof, I.W.M.; Hart, K. de (2018)
  Published in: STOWA ter info : nieuwsbrief Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (2018) issue 70, page 6-7

  Waterschappen doen het al lang: gebruik maken van complexe datasystemen voor het aansturen van stuwen en gemalen. Het project ‘Slim Malen’ zet hierin een volgende stap. Daarmee kunnen waterschappen ook een rol gaan spelen in de energietransitie. Het onderzoek en de pilots bevinden zich in een beslissende fase. Slim Malen is een onderzoeksproject in het kader van de Green Deal Energie uit 2016. Hierin hebben het Rijk en de waterschappen afgesproken om in 2025 CO2-neutraal te werken.

 • Effects of shoal margin collapses on the morphodynamics of a sandy estuary

  Authors: Dijk, W.M. van; Hiatt, M.R.; Werf, J.J. van der; Kleinhans, M.G. (2019)
  Published in: Journal of geophysical research : earth surface (2019), page 1-21

  Shoal margin collapses of several million cubic meters have occurred in the Western Scheldt estuary, the Netherlands, on average five times a year over the last decades. While these collapses involve significant volumes of material, their effect on the channel-shoal morphology is unknown.We hypothesize that collapses dynamicize the channel-shoal interactions, which could impact the ecological functioning, flood safety, and navigation in the estuary. The objective is to investigate how locations, probability, type, and volume of shoal margin collapse affect the channel-shoal dynamics.We implemented an empirically validated parameterization for shoal margin collapses and tested its effect on simulated estuary morphological development in a Delft3D schematization of theWestern Scheldt. Three sets of scenarios were analyzed for near-field and far-field effects on flow pattern and channel-shoal morphology: (1) an observed shoal margin collapse of 2014, (2) initial large collapses on 10 locations, and (3) continuous collapses predicted by our novel probabilistic model over a time span of decades. Results show that a single shoal margin collapse only affects the local dynamics in the longitudinal flow direction and dampen out within a year for typical volumes, whereas larger disturbances that reach the seaward or landward sill at tidal channel junctions grow. The direction of the strongest tidally averaged flow determined the redistribution of the collapsed sediment. We conclude that adding the process of shoal margin collapses increases the channel-shoal interactions and that in intensively dredged estuaries shoal margins oversteepen, amplifying the number of collapses, but because of dredging the natural morphological response is interrupted.

 • Automatic identification of fresh–saline groundwater interfaces from airborne electromagnetic data in Zeeland, the Netherlands

  Authors: Siemon, B.; Baaren, E.S. van; Dabekaussen, W.; Delsman, J.R.; Dubelaar, W.; Karaoulis, M.C.; Steuer, A. (2019)
  Published in: Near surface geophysics, volume 17 (2019) issue 1, page 3-25

  In a setting of predominantly saline surface waters in Zeeland, the Netherlands, the only available shallow fresh groundwater resource is present in the form of freshwater lenses floating on top of saline groundwater. This fresh water is vital for agricultural, industrial, ecological, water conservation and drinking water functions. An essential first step for managing the usable water properly is to know the location of the fresh-saline groundwater interface. Traditional salinity mapping with ground-based vertical electrical soundings, electrical cone penetration tests or chloride measurements from groundwater samples is time-consuming and, therefore, expensive to cover large areas. Airborne electromagnetics, which is fast and can cover large areas in short time, is an efficient alternative. Therefore, a consortium of BGR, Deltares and TNO conducted the project FRESHEM Zeeland during 2014-2017. An area of more than 2000 km² was surveyed using BGR’s helicopter-borne geophysical system totalling 9640 line-km. The helicopter-borne electromagnetic data, after inversion to resistivity-depth models, served as baseline information for further interpretation. Without information on lithology, however, an accurate discrimination between fresh and saline groundwater applying fixed resistivity thresholds would fail if clayey sediments exist. Therefore, a probabilistic Monte Carlo approach was developed within the FRESHEM project. This approach combines helicopter-borne electromagnetic resistivities, 3D geological model (GeoTOP), laboratory results (formation factor and surface conductivity) and local in situ groundwater measurements for the translation of resistivity data to chloride concentration. As such detailed information is generally not available, another approach, which uses only helicopter-borne electromagnetic results to derive the thicknesses of the freshwater lenses from smooth inversion models, is presented in this paper. The corresponding fresh–saline groundwater interfaces are derived from steepest resistivity-depth (log-log) gradients appearing within a certain resistivity range. The bounds of this range are defined by resistivity values, which predominantly correlate with fresh or saline water, nearly independent of the lithology type. The results of this approach are checked using both synthetic and field data. The latter are compared with electrical cone penetration test measurements, the common threshold approach and the 3D chloride distribution of the FRESHEM results, particularly in an evaluation area where the transition of fresh to saline groundwater is relatively sharp. The fresh–saline groundwater interfaces derived by all methods are quite similar on average with deviations in the order of a metre. Locally, however, greater deviations occur, particularly close to the coast and along creek ridges or dunes, where the elevation of the fresh-saline groundwater interface varies notably.

 • Exploring marine and aeolian controls on coastal foredune growth using a coupled numerical model

  Authors: Cohn, N.; Hoonhout, B.M. (2019)
  Published in: Journal of marine science and engineering, volume 7 (2019) issue 1, page 1-25

  Coastal landscape change represents aggregated sediment transport gradients from spatially and temporally variable marine and aeolian forces. Numerous tools exist that independently simulate subaqueous and subaerial coastal profile change in response to these physical forces on a range of time scales. In this capacity, coastal foredunes have been treated primarily as wind-driven features. However, there are several marine controls on coastal foredune growth, such as sediment supply and moisture effects on aeolian processes. To improve understanding of interactions across the land-sea interface, here the development of the new Windsurf-coupled numerical modeling framework is presented. Windsurf couples standalone subaqueous and subaerial coastal change models to simulate the co-evolution of the coastal zone in response to both marine and aeolian processes. Windsurf is applied to a progradational, dissipative coastal system in Washington, USA, demonstrating the ability of the model framework to simulate sediment exchanges between the nearshore, beach, and dune for a one-year period. Windsurf simulations generally reproduce observed cycles of seasonal beach progradation and retreat, as well as dune growth, with reasonable skill. Exploratory model simulations are used to further explore the implications of environmental forcing variability on annual-scale coastal profile evolution. The findings of this work support the hypothesis that there are both direct and indirect oceanographic and meteorological controls on coastal foredune progradation, with this new modeling tool providing a new means of exploring complex morphodynamic feedback mechanisms.

12Page 3 of Array345