Onzekerheden meegenomen

Per 1 januari 2017 zijn de normen veranderd. Bij de oude normen moest een waterkering een bepaalde waterstand veilig kunnen keren. In de nieuwe normen wordt uitgegaan van een maximaal toelaatbare overstromingskans. Als gevolg van deze verandering wordt het gehele beoordelingsinstrumentarium herzien. Daarbij is meer kennis nodig van het traject van begin van schade tot aan het daadwerkelijk falen van de waterkeringen: onzekerheden in belasting en sterkte worden uniform meegenomen. Voor het nieuwe beoordelingsinstrumentarium heeft Deltares onderzoek gedaan naar de belastingen op de waterkeringen en de sterkte van waterkeringen, bijvoorbeeld aan de hand van grootschalige veldproeven. De resultaten zijn vertaald naar rekenregels, die we implementeren in software voor het beoordelen van waterkeringen.

De overgang van overschrijdings- naar overstromingskansen is een ingrijpende verandering, een echte systeemsprong die vele jaren vraagt. De invulling die we in het nieuwe instrumentarium geven aan het toetsen op overstromingskansen, is dus zeker geen eindbeeld.

Het WBI bestaat formeel uit drie onderdelen:

  • Het WBI Algemeen en Technisch deel: met de methoden en regels die beheerders moeten gebruiken bij de toetsing
  • De hydraulische belastingen met de waterstanden en golfgroottes waarvan beheerders bij de toetsing moeten uitgaan
  • (Reken)software die waterkeringbeheerders bij de toetsing kunnen gebruiken

Onderzoeksfaciliteiten

    Deze pagina delen.