Download het essay

Gebruikers in elkaars (vaar)water

Ons land heeft een rijke traditie van omgaan met water. Maar de steeds intensievere inrichting van Nederland heeft de afgelopen decennia geleid tot een sterk technisch gereguleerd waterbeheer binnen zeer krappe marges. Dit systeem is op veel plekken niet in staat veranderingen op te vangen van klimaatverandering en van de grote ruimtelijke transities die op Nederland afkomen. Het lukt daardoor niet altijd meer om aan alle eisen en wensen van alle gebruikers te voldoen. En die gebruikers zitten steeds vaker in elkaars (vaar)water.

grenzen maakbaarheid water grond systeem lagenbenadering
De lagenbenadering Op waterbasis (rechts), waarin de occupatie- en netwerklaag zijn afgestemd op de ondergrond. Bron beeld links: ruimtexmilieu.nl, Peter Dauvellier.

Ruimtelijke herordening

Onze ondergrond is voor verschillende gebruiksfuncties nu al te slap, steeds vaker te nat of te droog, en op termijn te zout of gevaarlijk. Hierdoor kunnen water- en bodemsystemen de gevraagde eco-systeemdiensten, zoals efficiënte voedselproductie of schone lucht, op termijn niet goed meer leveren. Een ruimtelijke herordening ‘op waterbasis’ kan hierop een antwoord bieden. Het essay brengt in beeld waar op nationaal schaalniveau op de lange termijn Nederland te slap, nat, droog, zout of gevaarlijk wordt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de dialoog over een duurzamere ruimtelijke inrichting van ons land.

“Ik hoop dat ons essay ‘Op Waterbasis’ een aanzet zal zijn voor een ruimtelijke planning die meer dan voorheen gebaseerd is op kennis van water en ondergrond. En dat het hiermee kan bijdragen aan de nodige transitie naar een toekomstbestendige inrichting en gebruik van ons land”, aldus Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares.

Bekijk de interactieve nieuwe fysiografische kaart van Nederland waarin de in het essay benoemde water- en bodemknelpunten zichtbaar gemaakt en samengesteld kunnen worden. Het bestand wordt interactief zodra je het eerst downloadt.

"Op Waterbasis" is een gezamenlijk product van Deltares, BoschSlabbers en Sweco. Download het essay "Op waterbasis" om de interactieve kaarten in te kunnen zien.

beeld 1 grenzen maakbaarheid grond water systeem
De nieuwe fysiografische kaart van Nederland maakt inzichtelijk waar de vijf in het essay benoemde urgente en voorzienbare water- en bodemknelpunten zich bevinden. Voor de legenda: zie essay.

Deze pagina delen.