Basiscursus horizontaal gestuurd boren met D-Geo Pipeline

Het ontwerpen van een leidingkruising, waarbij de leiding door middel van een horizontaal gestuurde boring wordt aangelegd, kan worden uitgevoerd met behulp van het computerprogramma D-Geo Pipeline. In dit computerprogramma komen de relevante ontwerpaspecten van een horizontale gestuurde boring aan bod.

Zo wordt de optredende trekkracht bij het intrekken van de leiding berekend en wordt ook de sterkte van de leiding in de gebruiksfase beoordeeld. Ook effecten van het boren op de omgeving zijn bij het ontwerp van een horizontaal gestuurde boring van belang. Daarom maakt het programma de toetsing van de optredende boorvloeistofdrukken versus de maximale toelaatbare boorvloeistofdrukken mogelijk. Het ontwerp van een leidingkruising kan worden goedgekeurd als een D-Geo Pipeline berekening is uitgevoerd en alle ontwerpaspecten zijn beoordeeld. Een zorgvuldige beschouwing van de ontwerpaspecten resulteert in een uitvoerbaar ontwerp met geringe risico’s.

De cursus gaat in op het gebruik van het computerprogramma D-Geo Pipeline. De schematisatie van de ondergrond met de verschillende grondlagen en de aanwezige grondwaterstanden evenals het bepalen van de grondparameters komen hierbij aan bod. Ook het invoeren van de geometrie van de aan te leggen leiding met horizontale en verticale bochten wordt behandeld. Voor de keuze van de toe te passen leiding kan aan de hand van een database voor PE leidingen en stalen leidingen een keuze worden gemaakt. Aan de hand van het computerprogramma D-Geo Pipeline, wordt gedemonstreerd hoe snel en effectief een uitvoerbaar ontwerp kan worden gemaakt. Het computerprogramma D-Geo Pipeline is tevens goed bruikbaar voor toetsing van ingediende ontwerpen door vergunningverlenende instanties.

Wat leert u als cursist

 • Schematisatie van de te doorboren grondlagen;
 • Schematisatie van grondwaterstanden;
 • Invoeren van de leiding geometrie met horizontale en verticale bochten;
 • Berekening van het intrekken van de leiding;
 • Berekening van de boorvloeistofdrukken tijdens het boren;
 • Berekening van de belasting op de leiding tijdens installatie en tijdens gebruik;
 • Gebruik van het programma D-Geo Pipeline;
 • Ontwerp van kruisingen met leidingenbundels;
 • Ontwerp van leidingkruisingen met een horizontale bocht.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Invoeren van de verschillende grondlagen;
 • Parameterbepaling (grond-, leiding- en uitvoeringsparameters);
 • Risico op een frac-out aan de hand van boorvloeistofdrukberekeningen;
 • Uitvoeren van een sterkteberekening.

De cursus is bedoeld voor

 • Ontwerpers, boormeesters en toezichthouders van aannemers;
 • Ontwerpers en tekenaars van ingenieursbureaus;
 • Medewerkers van vergunningverlenende instanties;
 • Medewerkers van kabel- en leidingeigenaren / -exploitanten.

Kosten

€ 599,-* exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%)

Inschrijven niet meer mogelijk