Slappe bodem: ontwerp en beheer (PAOTM)

Omgaan met bodemdaling en zettingsarm bouwen

Schade door bodemdaling neemt nog steeds elk jaar toe. Denk daarbij aan structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, waterleidingen, en gebouwen. Door juist bij de aanleg (nieuwbouw en herstructurering) rekening te houden met de beheerfase kunnen de risico’s van bodemdaling worden beperkt. De ontwikkeling van een gedragen gebiedsstrategie is in lijn met de aankomende Omgevingswet.

Door het aanbrengen van een belasting op de slappe grond zakt niet alleen de weg, maar ook de eronder liggende infrastructuur van kabels, leidingen en riolen. Bij een zettingsgevoelig gebied zou een cyclus moeten worden doorlopen waarin lokale randvoorwaarden, risico’s, criteria en technische alternatieven verkend worden.

In deze cursus krijgt u meer handvatten met welke aspecten u rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Keuzes bij een integrale gebiedsstrategie

Na het volgen van de cursus:

  • weet je welke thema’s van belang zijn voor een integrale gebiedsstrategie
  • welke ophoogtechnieken, wanneer kansrijk zijn en welke risico’s hieraan kleven
  • weet je wat de eigenschappen van verschillende funderings- en ophoogmaterialen zijn
  • kun je inschatten hoe uitgebreid grondonderzoek en zettingsprognoses dienen te zijn
  • heb je meer inzicht in te stellen (zettings)eisen en het borgen van deze eisen middels monitoring
  • tot slot leer je hoe je de samenwerking (en daarmee samenhangend contractvormen) en risicomanagement vorm kunt geven voor projecten op een slappe ondergrond.

Bedoeld voor

  • Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem
  • Medewerkers van nutsbedrijven die te maken krijgen met infrastructurele beheerplannen van derden
  • Medewerkers van ingenieursbureaus die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van infrastructuur op slappe bodem
  • Medewerkers van (GWW) aannemers, projectontwikkelaars en verzekeraars.
Cursusleider(s): Mevr. Drs.ir. E. Tromp (Deltares), Mevr. Ir. P.R.M. Ammerlaan (Royal Boskalis Westminster N.V.)
Cursusdata: Verwacht mei 2021
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Delft
Prijs: € 995,00 excl. btw
prijs onder voorbehoud indexatie
Studiepunten: 5 (Kenniseenheden Constructeursregister)
10 (PDH’s Geotechniek)

Meer informatie en registratie

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven  voor deze cursus  kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.