Debietbepaling van oppervlaktegemalen en kunstwerken

Polder- en boezemgemalen zijn in tegenstelling tot rioolgemalen vaak niet uitgerust met een debietmeter. Toch is het noodzakelijk om periodiek de capaciteit van het gemaal te bepalen. In sommige gevallen is het zelfs wenselijk om continu de capaciteit van het gemaal te weten ten behoeve van operationele sturing. Deze cursus behandelt alle aspecten die van belang zijn om tot een goede en betrouwbare debietbepaling te komen.

Het doel van de cursus is om de deelnemer inzicht te verschaffen in:

 • de toepassingen van een juiste debietbepaling
 • de werkwijze van een debietbepaling
 • de mogelijke meetmethodes
 • de voorbereiding van een capaciteitsmeting (meetplan, keuze meetlocatie, mogelijke meetprincipes, getijdeninvloeden, inzet personeel, arboveiligheid, etc)
 • meetnauwkeurigheden en mogelijke verstoringen van de metingen
 • de naverwerking / analyse van de meetgegevens
 • de mogelijkheden die de meetgegevens bieden (wat kan ik ermee).

Aandacht wordt besteed aan de vormgeving, aanstroomcondities, vuilaanvoer, peilregistratie en getijdewerking van het gemaal daar deze van cruciaal belang zijn voor de nauwkeurigheid van de meting. Tevens wordt behandeld wat de toepassingen kunnen zijn om een pompprestatiemeting uit te voeren. Denk hierbij aan controle van de pompprestaties (garantiemeting bij oplevering, nulmeting voor of na een renovatie), tussentijdse controle van de prestaties (bij twijfels over de juiste werking), pompsturing en regeling (optimalisatie watersysteem), energiemanagement/ besparing (Meerjarenafspraken / Greendeal).

Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus voldoende gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep

Iedereen de in de praktijk betrokken is bij het bepalen of verwerken van de capaciteit van oppervlaktegemalen en in/uitlaatwerken. Denk hierbij aan medewerkers van Waterschappen (projectleiders, programmamanagers, beheerders), pompfabrikanten, aannemers , ingenieurs- en adviesbureaus, instrumentatieleveranciers. Het gewenste vooropleidingsniveau is minimaal MBO+/ HBO.

Programma

De cursus bestaat uit en mix van presentaties en praktijkvoorbeelden. De cursus wordt verzorgd door ervaren projectleiders van Deltares en Tauw.

Onderwerp   Toelichting
Toepassingen debietmeting
 • Nut en noodzaak bepaling pompprestaties, inzicht waterbalans, operationele monitoring, energiebesparing (MJA), etc
 • Eenmalig of continue bepaling
Overzicht meetmethoden, -instrumenten en technieken
 • Velocity-area bepaling, akoestische instrumenten, continue debietsbepaling via meting of berekening
 • voor- en nadelen van methoden en instrumenten
Eisen aan geometrie gemaal / aan- en afvoerkanaal
 • Welke locatie is geschikt of ongeschikt om te meten; leerpunten uit praktijk
Eisen aan omgeving (omstandigheden watersysteem)
 • Opstuwing, traagheid in aanvoerkanaal, getijde werking, storende invloeden
Meetplan
 • Aspecten van meetplan, (ISO) normen , bespreking van praktijkvoorbeelden
Verwerking meetresultaten tot een debiet
 • Verwerking van meetdata, foutanalyse en nauwkeurigheid.
Nieuwe meetmethodes
 • Overzicht van nieuwe technieken en ontwikkelingen

De verschillende onderwerpen zullen zoveel mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden geïllustreerd worden. De cursusleider behoudt zich het recht voor tot programmawijziging of tot annulering van de cursus bij onvoldoende belangstelling. Uiteraard wordt bij annulering het volledige cursusgeld geretourneerd.

Inschrijven

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk, alleen is er nog geen definitieve datum gepland.