Dijktechniek

De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat, in samenwerking met ingenieursbureaus en aannemers, voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen.

Doel

Aankomend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici hebben diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise op het gebied van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking nodig voor het realiseren van hun dijkversterkingsopgaven.

De opleiding Dijktechniek behandelt de techniek, kennis en inzichten die nodig zijn om het technisch vakmanschap verder te ontwikkelen. De opleiding is opgebouwd uit aansluitende modules rondom één thema.

Inhoud

 • Module Dijkenbouw (16 dagdelen)
  Opbouw, sterkte en belasting van een dijk. Type en classificatie dijken en bekleding langs kust en rivieren, kunstwerken en constructieve (damwand)schermen, regionale keringen, grondmechanica en rol van grondwaterstroming, grondeigenschappen en –onderzoek, faal- en bezwijkmechanismen, uitvoeren van globale (ontwerp)berekeningen en toepassen modelinstrumentarium, innovatieve dijktechnieken.
 • Module Dijkontwerp 2.0 (11 dagdelen)
  Toepassen nieuwe veiligheidsfilosofie en doorwerking in het ontwerpinstrumentarium, LCC, techniek van realisatie meervoudige functies en meekoppelkansen, maken van een referentieontwerp, rol van data en informatie, praktische toepassing van nieuwe dijktechnieken en benutten van kennis vanuit Project overstijgende verkenningen HWBP.
 • Module Dijkversterking in uitvoering (9 dagdelen)
  Relevante wet- en regelgeving, technische kwaliteitsborging en contractvormen, fasering van een dijkversterking, controle en toetsing van het uitvoeringsontwerp, interpretatie van onderzoek en inhoudelijke aspecten van samenwerking met marktpartijen.
 • Module Integratie & Vakmanschap (6 dagdelen)
  Deze module bestaat uit op zichzelf staande thema’s om je rol als technisch manager in breder perspectief te zetten: excursie naar een dijkversterking, het IPM model, deskundig opdrachtgeverschap, Plaxis en modellering, veiligheid en kosten en kentallen.

Vorm

Het docententeam van de opleiding Dijktechniek bestaat uit experts uit het vakgebied Waterveiligheid. Zij bieden u volop voorbeelden uit de praktijk aan. U werkt aan opdrachten over bestaande dijkversterkingsopgaven, zowel in groepen als individueel.

De opleiding bestaat uit een combinatie van digitale zelfstudie, groeps- en individuele opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk.

Bijzonderheden

Wilt u de opleiding modulair volgen? Dan is de basismodule 1 (Dijkenbouw) verplicht.

Meer informatie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie zie de website van Wateropleidingen.