Toepassen van MWell bij het modelleren van bronbemalingen

Deze cursus is gericht op de ontwerpberekeningen met het rekenprogramma MWell.

De aanleg van een bouwput gaat veelal gepaard met bemaling. Deze moet altijd worden beoordeeld op functionaliteit en omgevingseffecten. Naarmate een bouwput dieper wordt, in een ondergrond met slappe lagen moet worden gemaakt of zich dichter bij aangrenzende objecten bevindt, vraagt het aspect van opbarsten en schade in de omgeving extra aandacht. Niet alleen verlagingen van de grondwaterstand maar ook zettingen spelen een rol. Bij het ontwerpen van bemalingen is inzicht in de omvang van de onttrekking met het oog op de opbarst- en taludveiligheid in de bouwput zeer gewenst, evenals een snelle afweging ten aanzien van vergunningsvoorwaarden en de aard van effecten op de omgeving.

Voor het maken van snelle variatieberekeningen in de ontwerpfase van bemalingen is het analytische meerlaagse en tijdsafhankelijke rekenprogramma MWell ontwikkeld. In het programma kunnen putonttrekkingen, peilbuislocaties en damwanden worden ingevoerd. Voor de visualisatie van invloedsgebieden beschikt het programma ook over een handige kaartpresentatie. Tijdens de cursus worden door de cursisten oefeningen op de computer gemaakt aan de hand van praktijk-voorbeelden.

Wat leert u als cursist

 • U leert de globale achtergrond kennen van geohydrologische en geotechnische berekeningen voor bronbemalingen, welke waarden voor geohydrologische parameters moeten worden gekozen en om gebruik te maken van het programma MWell;
 • U neemt kennis van de laatste ontwikkelingen aan het programma;
 • U krijgt inzicht in stationaire en tijdsafhankelijke bemalingsberekeningen en effectberekeningen op het gebied van zettingen;
 • U wordt op de hoogte gebracht van grondwatermodellering en zettingsberekeningen;
 • Na afloop bent u in staat om zelf met het gebruikte rekenprogramma ontwerp- en/of controleberekeningen te maken.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Geohydrologische basisbegrippen;
 • Opbarsten van bouwputbodems;
 • Schematisatie van het bodemprofiel naar een lagenindeling op basis van kaartmateriaal en onderzoek;
 • Analytische berekeningsmethoden voor putonttrekkingen;
 • Analytische berekening van zetting door consolidatie van slappe bodemlagen;
 • Keuze van parameterwaarden voor doorlaatvermogen, weerstand en bergingscoëfficiënt;
 • Gebruik van het niet-stationaire, meerlaagse analytische rekenprogramma MWell;
 • Toepasbaarheid van het programma en alternatieve modelleringsmethoden;
 • Invoermogelijkheden rekening houdend met modelrandvoorwaarden op basis van superpositie en
  onvolkomenheid van onttrekkingsputten;
 • Effect van damwanden op bemalingen.

De cursus is bedoeld voor

 • Ontwerpers van aannemers;
 • Medewerkers van ingenieurs- of ontwerpbureaus;
 • Vergunningverleners.

Kosten

€ 565,-* exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven

Zie voor de algemene voorwaarden.