Bijeenkomst CAPWAT Community of Practice

Op woensdag 14 maart 2018 organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst waarin recente ontwikkelingen en interessante projecten in de afvalwatertransportsector behandeld worden.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs) van 10:30 uur tot 13:30 uur.  De zaal is open vanaf 10:00 voor ontvangst met  koffie/thee. We hebben wederom een gevarieerd programma samengesteld waarbij een 5-tal sprekers u informeert over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en het delen van kennis. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. Deze CoP-bijeenkomst is een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s te ontmoeten en de onderlinge relaties te versterken. Na afloop is er voldoende tijd om met elkaar in contact te gaan. Dit kan zowel in Congreszaal 1 als op de beursvloer. Voor de lunch kunt u terecht bij de diverse cateringstands op de beursvloer.

Programma

 Onderwerp  Door
GWSW-Gemalen: datataal voor slim gemalenbeheer

Bij het functioneren, de telemetrie en de beheermaatregelen van gemalen en pompinstallaties wordt veel data geregistreerd en uitgewisseld. Voor meer inzicht en doelmatige werking en assetmanagement is grote behoefte aan uniforme vastlegging en uitwisseling van data. Astrin en Stichting RIONED ontwikkelen daarvoor samen met gemeenten, waterschappen, pompleveranciers, installatie- en onderhoudsbedrijven het GWSW-Gemalen, waarin termen, definities, relaties, kenmerken, beheer en toepassingen gemodelleerd worden. In 2018 komt een conceptversie beschikbaar voor reactie en praktijktests.

Gertjan Eg – Astrin

 

Loont inwendige inspectie in AC persleidingen?

Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Zuiderzeeland en Acquaint B.V. hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van een inwendige inspectietechniek voor cementgebonden persleidingen. Wat zijn hiervan de resultaten? Wat is de vervangingsprognose op basis van deze inline inspectie?

Rudy Dijkstra – Acquaint
Live riool TV: een real-time monitoring van (vet)drijflaagvorming in een Rotterdams rioolgemaal.

Alex Duinmeijer is in een ver gevorderd stadium van zijn promotieonderzoek naar het voorkomen of reduceren van drijflaagvorming. Vorig jaar heeft hij een gedetailleerd overzicht gegeven van de mechanismes rond drijflaagvorming (voor geheugen opfrissing, zie de handouts op http://capwat.deltares.nl). Thans lopen er praktijkproeven in Rotterdam met een realtime monitoring systeem. Gaan theorie en praktijk hand in hand?

Daarnaast komt Alex op zijn speurtocht naar niet goed functioneerde gemalen ook typische “capwat” persleidingen tegen: hoe 1 zinker verantwoordelijk is voor CO2 uitstoot van tientallen huishoudens.

Alex Duijnmeijer – Gemeente Rotterdam
Grootschalige reiniging van AWP-1 persleiding

De betonnen DN800 afvalwaterpersleiding tussen Moerdijk en Hoeven is begin jaren 70 aangelegd. In 1983 bleek de afvoercapaciteit van deze leiding beperkt te worden door de afzetting van kalksteen in de leiding. Waterschap Brabantse Delta heeft sinds 1983 gezocht naar manieren om de afvoercapaciteit van de  sterkvervuilde betonnen leiding te vergroten. De kalksteen bleek zo hardnekkig te verwijderen dat in 1990 besloten is om uit capaciteitsredenen een parallelleiding aan te leggen. Afgelopen jaar kwam een haalbare reinigingsmethode in beeld  die in januari 2018 is afgerond. De verwachtingen over de nieuwe capaciteit zijn hooggespannen. Eind februari zijn de resultaten bekend. Frank van Zijl geeft een overzicht van het project inclusief de historie, kosten en uitvoering en het uiteindelijke resultaat.

Rien van Wanrooij & Steven Marijnissen Waterschap Brabantse Delta
Capaciteitsproblemen in Vlaanderen

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor het afvalwatertransport. Ook in Vlaanderen ervaart men regelmatig problemen met de capaciteit van rioolpersleidingsystemen. Enerzijds is dat te wijten aan een, met de kennis die we nu hebben, niet optimaal ontwerp, anderzijds geeft de vuilvracht problemen of is het de pomp(opstelling) die als verdachte wordt aangemerkt. Stijn van Goethem neemt u mee op de zoektocht naar oorzaken en oplossingen.

Stijn van Goethem Aquafin
Slibtransport – een lastig probleem?

Binnen de waterschapswereld is WANDA een niet meer weg te denken tool voor het uitvoeren van stationaire en instationaire berekeningen aan rioolpersleidingsystemen. Slechts weinig gebruikers zijn bekend met het feit dat WANDA zich ook leent voor het berekenen van slib (slurry) systemen. Een ideaal tool dus voor het ontwerp van slibtransportsystemen. Maar welke invoerparameters heb je nu hiervoor nodig. En wanneer moet je nu deze slurrywrijvingsmodule toepassen en wanneer kan je nog volstaan met de White-Colebrook vergelijking? We laten aan de hand van een praktijkvoorbeeld van WS Hollandse Delta zien waar de problemen liggen en welke parameters van belang zijn bij het dimensioneren.

Arno Talmon
Deltares

*) programmawijzigingen voorbehouden

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWAT-project heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar een actueel onderwerp uit de afvalwatertransportwereld centraal staat. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

Aanmelden

U kunt zich tot 9 maart 2018 inschrijven via het inschrijfformulier.
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Voor toegang tot de RioleringsVakdagen en de AquaNederland Vakbeurs dient u zich apart te registreren  (kies voor optie “zonder code”) via de website van de Evenementenhal. Aan registratie van de beurs  zijn ook geen kosten  verbonden.

WANDA inloopspreekuur en gebruikersmiddag

Van 14:00 – 15:00 uur  houdt Deltares in dezelfde Congreszaal 1 een inloopsessie voor gebruikers en geïnteresseerden van de pijpleidingsoftware WANDA waarbij u  uw specifieke vragen kunt stellen aan de Deltares specialisten.

Van 15:00 – 17:00 is er een WANDA gebruikers bijeenkomst waarin middels een aantal presentaties een overzicht wordt gegeven van recente ontwikkelingen en praktijktoepassingen, waaronder “rekenen aan slib”, gebruik van GIS invoer en uitvoer tools efficient casebeheer en uitvoeren van simulaties. Voor een uitvoerig programma zie link.