Online Emissie Symposium Water

Op 6 oktober 2020 werd het eerste online Emissie Symposium Water georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, ministerie van IenW en Deltares.

Tijdens het symposium wordt traditiegetrouw een overzicht gegeven van de laatste ontwikkelingen en recente projecten met betrekking tot emissies naar het oppervlaktewater. We zullen het onder andere hebben over emissies van PFAS, de greep op gevaarlijke stoffen en Waterkwaliteit en klimaat; van perceel tot zee.

Het online symposium werd gegeven in twee blokken van één uur, met twee onderwerpen per blok.

De sprekers zijn gefilmd en terug te zien door de link in onderstaand programma.

 

Programma


13:30   Opening en welkom

13.35    Nieuwe ontwikkelingen en cijfers in de EmissieRegistratie
               Erwin Roex (Deltares)
De afgelopen jaren zijn bij een aantal emissiebronnen verbeteringen in de manier van berekenen uitgevoerd. Tijd voor een update! In deze presentatie worden in een vogelvlucht de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd en worden de gevolgen voor de EmissieRegistratie besproken.
Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de rest van het programma.

14.05    PFAS: waar komt het vandaan en hoe gaan we ermee om?
               Anne Jans (RWS WVL)
PFAS – we vinden het bijna overal in Nederland, maar het is onduidelijk waar deze stoffen precies vandaan komen. Daarom worden hier in Nederland een aantal onderzoeken naar uitgevoerd. In deze presentatie wordt ingegaan op het gebruik van PFAS en mogelijke bronnen en routes van PFAS richting het milieu. Ook komt aan bod hoe we deze informatie kunnen gebruiken om de verspreiding van PFAS te beperken?

14.35    Pauze
 
14.50    Waterkwaliteit en klimaat van perceel tot zee
               Joachim Rozemeijer (Deltares)
Extremen in klimaat hebben gevolgen voor de eutrofiëring van grondwater, beken, meren, rivieren en de kustwateren. Voor de toekomst verwachten we dat de klimatologische extremen alleen maar vaker gaan voorkomen en nog extremer gaan worden. In deze studie is gebruik gemaakt van data uit de Nederlandse meetnetten om inzicht te krijgen in hoe klimatologische extremen doorwerken in emissies vanuit de landbouw en in de waterkwaliteit van perceel tot zee. Veel watersystemen zullen een grotere draagkracht nodig hebben om de extremen op te kunnen vangen.

15.20    Advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: Greep op gevaarlijke stoffen
               André van der Zande (RLI)
Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Het aantal van deze stoffen en het gebruik ervan nemen toe, evenals het hergebruik van producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Tientallen jaren werd de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving kleiner door succesvol overheidsbeleid, maar deze ontwikkeling stagneert en stapeling van stoffen geeft nieuwe risico’s. Om greep op gevaarlijke stoffen te krijgen is nieuw beleid noodzakelijk.

15.50    Afsluiting

Vragen? Mail naar  EmissieRegistratie