Emissie Symposium Water

Het jaarlijkse Emissie Symposium Water is dit jaar wederom online. Het symposium wordt georganiseerd door Deltares in samenwerking met Rijkswaterstaat (WVL) en het ministerie van IenW.

De online bijeenkomst wordt georganiseerd via Go-to-Webinar. U kunt zich registreren via dit aanmeldingsformulier.

Voorlopig programma

 

13.30 Opening en welkom

Gert-Jan de Maagd (dagvoorzitter)

13.35 Nieuwe ontwikkelingen en cijfers in de EmissieRegistratie

Petra Krystek (Deltares)

Petra is de nieuwe projectleider voor de EmissieRegistratie water. Tijdens deze presentatie stelt ze zichzelf en het team voor en geeft ze een korte update van de belangrijkste wijzigingen binnen de EmissieRegistratie. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de rest van het programma.

14.05 Actieprogramma PFAS

 Iris van Tol (DGWB)

Het Ministerie is gestart met het Actieprogramma PFAS in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Doel van het programma is om de emissies van PFAS naar de leefomgeving en de blootstelling van PFAS aan de mens zo veel mogelijk te beperken. Wat houdt het programma in en wat is de aanpak van dit programma? En hoe verhoudt dit programma zich tot wat er in Europa op dit vlak gebeurt? Tijdens de presentatie gaat Iris van Tol in op deze vragen en vertelt de stand van zaken van het Actieprogramma PFAS.

14.35 Pauze
14.50 Uit- en afspoeling metalen landbouw- en natuurgronden

Paul Romkens (WENR)

Uit- en afspoeling van metalen uit de bodem naar grond- en oppervlaktewater draagt regionaal bij aan de belasting van het oppervlaktewater. Het modelinstrumentarium voor de berekening van deze uitspoeling is geüpdatet. Er zijn niet alleen nieuwe berekeningen voor de uit- en afspoeling voor cadmium, koper, lood, nikkel en zink gedaan, maar ook voor 9 andere metalen. In de presentatie komen de belangrijkste resultaten van de berekeningen en de model validaties aan bod.

15.20 Prioritering gevaarlijke stoffen

Rob Berbee (RWS WVL)

Er komen veel meer stoffen voor in ons milieu dan regulier gemonitord worden. Zij kunnen een risico vormen voor de waterkwaliteit, maar ook voor drinkwater gemaakt uit oppervlakte- of grondwater. Tijdens deze presentatie wordt de prioritering voor gevaarlijke stoffen toegelicht die is opgesteld door de werkgroep Aanpak Opkomende stoffen (AOS). Het onderzoek met pragmatische insteek levert een bijdrage aan het bepalen van het handelingsperspectief van drinkwaterbedrijven, waterbeheerders en de industrie.

15.50 Afsluiting