Hoe maken we drinkwaterwinningen flexibeler voor de toekomst

Over 100 jaar zijn er grote onzekerheden in vraag en aanbod van drinkwater. Flexibelere drinkwaterwinningen kunnen een oplossing zijn. Als oplossing hebben Vitens, Deltares en Ruimtevolk flexibele drinkwaterconcepten ontworpen waarvan nu de haalbaarheid en effectiviteit worden getoetst.

Op 24 mei worden bij Vitens in Zwolle de eerste resultaten van deze toetsing gepresenteerd. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. In de workshop kunt u mee denken en feedback geven.

Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar! Aanmelden kan via deze link

Flexibeler drinkwater winnen straks noodzaak

Een toekomstbestendige drinkwatervoorziening vraagt om nieuwe, meer flexibele winningsconcepten. Veranderingen in de waterbeschikbaarheid en watervraag maken de levering op lange termijn namelijk onzeker . Daarom is in 2020 het driejarige project ´Flexibiliteit in toekomstige drinkwaterwinningen´ gestart.

Ontwerpend onderzoek naar flexibelere drinkwaterwinning

Vitens, Deltares en Ruimtevolk zoeken in dit project naar manieren om de drinkwaterwinning van de verre toekomst (over 100 jaar) flexibeler te maken. Dat gebeurt door het verbinden van bestaande kennis met ontwerpend onderzoek. Flexibiliteit is daarbij gedefinieerd als het vermogen van winningen om zich aan te passen als een verandering in de situatie zich voordoet. De winning moet zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving, en de impact van de winning op de omgeving moet beperkt blijven. Ook de samenhang tussen ondergrondse en bovengrondse activiteiten is belangrijk (verstedelijking, natuurontwikkeling, transitie landbouw etc.).

Van kennisbasis naar praktijk

De eerste fase van het project werd in 2021 afgerond met als resultaat het rapport ´Flexibele drinkwaterwinningen – kennisbasis´. In dit rapport is de gezamenlijke kennisbasis beschreven en zijn scenario’s opgesteld op basis van (on)voorspelbare ontwikkelingen en de dynamiek in waterbehoefte. Nu is ook de tweede fase afgerond met als resultaat het tussenrapport ‘Flexibele drinkwaterwinningen – Ontwerp Oplossingsconcepten / (deel)oplossingen’. In dit rapport worden de concepten die zijn ontworpen op basis van ontwerpend onderzoek gepresenteerd.

Het gaat om de volgende vier concepten:

1. innovatieve  zoet/zout onttrekking;

2. bronnenstad (combineren van verschillende bronnen in stedelijke omgeving);

3. infiltratie en opslag van oppervlakte- / oevergrondwater;

4. schakelen tussen verschillende winningen.

In de huidige fase van het project worden deze oplossingsconcepten verder uitgewerkt en de praktische inpasbaarheid en haalbaarheid wordt getoetst.

Er wordt bijvoorbeeld bekeken wat de oplossingen bijdragen aan flexibiliteit, wat de voor- en nadelen zijn en waar verschillende oplossingsrichtingen het beste in het bodem- en watersysteem passen. Uiteindelijk, in de laatste fase van het project zullen vanuit de ontworpen oplossingen bouwstenen gehaald worden om drinkwaterwinningen aan te passen en flexibel te maken.

Dit project wordt gefinancierd door Vitens, TKI Deltatechnologie en Strategisch onderzoek van Deltares. Zie voor meer informatie de download.