Bouwen onder de stad

Bouwen onder de stad is een risicovolle bezigheid waarbij de betrouwbaarheid en draagkracht van constructies en het beperken van omgevingshinder voorop staan. Deltares heeft unieke, specialistische kennis van alle aspecten van ondergrondse constructies, bijvoorbeeld parkeergarages en boortunnels zoals de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Van de betrouwbaarheid van paalconstructies tot de impact van bouwwerkzaamheden op de omgeving. Wij brengen de constructies met onderzoeken, modellen en analyse in kaart, voor, tijdens en na de bouw. Ook adviseren we over het verminderen van omgevingshinder en het beter managen van de verwachtingen van betrokkenen.

bouwen in de stad

Totaaladvies

Bouwen onder de stad brengt risico’s met zich mee voor de omgeving. Met een tijdige risico-analyse kunnen gevolgen als geluidshinder, trillingen en verzakkingen verminderd worden. Deltares signaleert wat er nodig is om omgevingshinder te verminderen. Waar nodig vullen we die kennis aan via een simpele inventarisatie of uitgebreid onderzoek. Bij een onverwachte crisis in een bouwproject brengt Deltares direct een team op de been met specialisten uit verschillende kennisvelden. Zij bieden een totaaladvies: technische oplossingen in combinatie met risico-inventarisatie en onderbouwing van de communicatie naar stakeholders.

Impact op de omgeving

De samenleving wordt steeds kritischer op de impact van bouwprojecten op de omgeving. Zo speelt de voorspelbaarheid van de omgevingshinder een grote rol in het draagvlak voor de aanleg. Het goed communiceren en zorgen voor alternatieve scenario’s kan de acceptatie van omwonenden en andere stakeholders vergroten. De specialisten van Deltares ondersteunen overheden en projectorganisaties bij dit proces. We ontwikkelden bijvoorbeeld een tool die snel in beeld brengt wat de impact-risico’s van een voorgenomen bouwproject zijn. Bestuurders kunnen met de uitkomsten het beslisproces beter inrichten.

Testen van constructies

Ondergrondse constructies blijken in de praktijk vaak niet te voldoen aan de verwachtingen. Deltares ontwikkelt kennis om de levensduur en betrouwbaarheid van tunnels, bouwputten en paalconstructies te vergroten. Ook werken we aan kwaliteitscontroles en monitoringtools voor in de grond gevormde constructies als palen en diepwanden. Deltares adviseert bij het ontwerp, maar kan ook tijdens het bouwproces of na de aanleg de bijdragen aan de betrouwbaarheid van constructies.

bouwen in de stad 2

Innovatief

Door continue ontwikkeling van nieuwe concepten en tools verleggen we grenzen in samenwerking met nationale en internationale partners. Daarbij gaat het onder meer om:

  • efficiënter en veiliger aanleggen van tunnels in Nederland;
  • DeltaBrain Funderingstechniek en Toolbox Bouwputten voor het beperken van omgevingsbeïnvloeding;
  • de MaterialPathMethod voor het berekenen van grote vervormingen.