Kabels en Pijpleidingen Sector

Pijpleiding gaat de zee inDe groeiende vraag naar offshore energie en communicatie zorgt ervoor dat er meer kabels en pijpleidingen in zee worden gelegd. Pijpleidingen voor olie en gas, communicatie- en electriciteitskabels dienen beschermd te worden tegen een veelheid aan gevaren, zowel vanuit natuurlijke processen of menselijk handelen. Voor deze lijninfrastructuur staat de leveringszekerheid van olie, gas of energie voorop. Onverwachte onderbrekingen in aanvoer kunnen complete markten verstoren. Deltares werkt samen met ontwerpers, aannemers en netwerkeigenaren bij het ontwikkelen van veilige ontwerpen, die de gehele levensduur blijven functioneren.

Optimale techniek om kabels te begraven

Om kabels en pijpleidingen te beschermen tegen externe bedreigingen zoals scheepsankers, visnetten en vallende objecten worden ze vaak begraven in de zeebodem. Het niveau van de zeebodem is echter niet altijd constant in de tijd. Migrerende bodemvormen zoals zandgolven resulteren in sterk variërende bodemniveaus. Deltares heeft verschillende methoden ontwikkeld om bodemveranderingen in de verschillende gebieden (offshore, kustzone en aanlanding) te voorspellen. Deze technieken variëren van data-gebaseerde methoden tot proces-gebaseerde numerieke modellen zoals Delft-3D. Met DTS (Distributed Temperature Sensing) meten we de kabeltemperatuur en berekenen hieruit de huidige en toekomstige kabelingraafdiepte. Voor de netwerkbeheerder of de windparkeigenaar betekent dit dat risico’s beter beheerst kunnen worden. Daarnaast dalen zowel de kosten voor inspectie en onderhoud als de verzekeringspremies.

Slimmere kabelroutes

Als de variatie in zeebodemniveaus gedurende de levensduur van een project eenmaal is bepaald, kun je deze informatie gebruiken om de kabelroutes al in de ontwerpfase te optimaliseren en de bijbehorende minimale kabelingraafdiepte te bepalen. Eventuele hogere aanlegkosten door langere kabeltracés of een grotere ingraafdiepte resulteren gemakkelijk in significante kostenreducties tijdens de operatie. De risico’s zijn lager, evenals de onderhouds- en reparatiekosten. Deltares helpt zo windparkeigenaren de kosten over de gehele levensduur te reduceren.

Externe bedreigingen

Scheepsankers of visnetten die over de zeebodem worden getrokken vormen een groot gevaar voor lijninfrastructuur. Deltares helpt klanten met het inschatten van de risico’s met behulp van modeltesten op verschillende schalen (van de geocentrifuge  tot de grotere water- en grondgoot of Deltagoot)

Bescherming en “freespan” correctie

Deltares heeft veel ervaring met beschermingsmethoden voor kabels en pijpleidingen. Of het nu gaat om een kabelkruising of om het verhelpen van een ontstane “freespan”, we hebben onze klanten bijgestaan in vele situaties waar de lijninfrastructuur beschermd moest worden.

Ingraaftechnieken

Om te voorkomen dat lijninfrastructuur in sterk morfodynamische gebieden bloot komt te liggen zijn diepere ingraafdieptes vereist. Dieper begraven betekent een grotere kans dat er door verschillende grondtypen moet worden gegraven. Op basis van onze jarenlange ervaring met baggertechnieken adviseren we over de optimale combinatie van ingraaftechnieken in meerlaagse grondsoorten (zand, klei, silt). Hierbij worden combinaties van ploegen, graven en “jetten” onderzocht.