Steden

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en de verwachting is dat dit nog verder toeneemt tot wel 70% in 2050. Bestuurders van de stad zijn verantwoordelijk voor een veilige, schone en gezonde stedelijke omgeving. Daarbij moeten ze rekening houden met onomkeerbare trends zoals klimaatverandering, bodemdaling én met de gevolgen van verstedelijking voor de leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid. En zowel stadsbewoners als bedrijven krijgen steeds meer te maken met overstromingen, watertekorten, hittestress, water- en bodemverontreiniging en schade aan gebouwen, wegen, kabels en leidingen. Er is wereldwijd veel kennis over mogelijke oplossingen van deze problemen. Maar hoe integreer je die kennis zodat je en de beste oplossing kiest en de investering rendeert.

6158mensen

Stedelijk ontwerp, inrichting en planning

Deltares is wereldwijd leidend als het gaat om kennis op het gebied van water, bodem en infrastructuur. Die kennis is cruciaal voor stedelijk ontwerp, inrichting, planning en beheer. Doordat we intensief samenwerken met kennisinstituten en steden in binnen- en buitenland is onze kennis altijd actueel. We onderzoeken innovatieve oplossingen om bij te dragen aan verbeteringen in bijvoorbeeld het ontwerp en inrichting van stedelijke water- en bodemsystemen. We ontwikkelen software die wereldwijd wordt gebruikt om water- en bodemsystemen te kunnen simuleren om voorspellingen te kunnen doen. We meten, monitoren, analyseren en modelleren stedelijke vraagstukken in samenwerking met opdrachtgevers, om integrale oplossingen te vinden voor leefbare steden. We werken daarbij multidisciplinair en participatief, zodat maatschappelijk draagvlak ontstaat voor besluiten en ingrepen.

Toepassen van onze kennis

In Nederland hebben we veel kennis en praktische oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie ontwikkeld in programma’s als Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit delen we via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Met een groep van 35 overheden en bedrijven hebben we kansen en bedreigingen van bodemenergie in kaart gebracht en ontwikkelen we oplossingen voor verbeterde (participatieve) monitoring en rendement. Met Hoogheemraadschap van Delfland en Hollands Noorderkwartier hebben we unieke software ontwikkeld om overstromingen en stedelijke wateroverlast te modelleren en drie dimensionaal te visualiseren. Met kennis van governance, bodemdaling en het gedrag van slappe grond zoekt Deltares met steden als Delft, Gouda en Woerden naar mogelijkheden om beter om te gaan met bouwen op slappe veenbodems. Met Amsterdam en Utrecht werken we in het programma ‘Adaptive Circular Cities’ naar oplossingen voor klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en het reduceren van afvalstromen. Met de overheden langs de Nederlandse kust heeft Deltares een adaptieve, kosteneffectieve en integrale aanpak ontwikkeld voor een veilige, lange-termijn kustontwikkeling.

Gerelateerde projecten

Gerelateerde software