COASTAR: onderzoek naar grootschalige, ondergrondse opslag van zoetwater

Gepubliceerd: 26 juni 2017

Deltares onderzoekt samen met KWR en Arcadis de haalbaarheid van grootschalige ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Dit onderzoek, in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland en Dunea, biedt inzicht in een aanvullende of alternatieve manier van waterbeheer op grote schaal. Het wordt in 2018 afgerond.

Ondergrondse opslag van zoet water – Figuur: KWR

In een delta met veel zout water is zoet water schaars. De groeiende behoefte aan zoetwater in combinatie met de afname van de beschikbaarheid van zoet water  als gevolg van klimaatverandering, vraagt om maatregelen.

Van lokaal naar grootschalig

Uit verschillende kleinschalige praktijkproeven is al gebleken dat het mogelijk is om het neerslagoverschot in de winter op te slaan. Hierdoor is er ook in periodes van droogte voldoende zoetwater beschikbaar voor bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven, de glastuinbouw en de industrie.
Deze maatregel wordt nu nog gezien als een oplossing die slechts lokaal kan worden ingezet door eindgebruikers.

Voor grootschalige inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater, met als doel te voorzien in zoetwatervoorziening in Nederlandse kustgebieden, is COASTAR in het leven geroepen. COastal Aquifer STorage and Recovery biedt een handelingsperspectief voor een robuuste zoetwatervoorziening in Laag-Nederland. In dit onderzoek wordt ook verkend of zout grondwater strategisch kan worden afgevangen en omgezet naar zoet water, om verdere verzilting tegen te gaan.

Onderzoeks- en innovatieproject voor topsector Water

Deltares werkt samen met de kennispartijen en de stakeholders aan het planmatig en kritisch onderzoeken en ontwikkelen van COASTAR. Het focusgebied is de regio Den Haag-Westland-Rotterdam dat mede als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s in Nederland en kustgebieden wereldwijd.
COASTAR wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, omdat het een belangrijk onderzoeks- en innovatieproject is voor de topsector water. Naast KWR, Deltares en Arcadis zijn het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, Dunea en Evides (perspectief klimaatbestendige drinkwatervoorziening), LTO Glaskracht (perspectief duurzame gietwatervoorziening) en de stichting Allied Waters (internationale vermarkting van het concept) betrokken.

Bekijk ook GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen robuuste watervoorziening.