Delta-ateliers leveren eerste oplossingen Deltaplan Bangladesh op

Gepubliceerd: 22 september 2015

Nederlandse experts van onder andere Deltares hebben in de streek Barind in Bangladesh met de lokale partners een delta-atelier georganiseerd om samen met belanghebbenden de mogelijke oplossingen voor hun gebied te identificeren.

Problemen Barind illustratief voor rest van het land

De streek Barind ligt in het Noord -Westen van Bangladesh en er wonen ongeveer 5.4 miljoen mensen. De problemen in Barind liggen vooral op het vlak van verdroging en daling van de grondwaterspiegel, sedimentatie en drainage. De problematiek is illustratief voor de droge gebieden in het land. Dit wil zeggen dat de oplossingen voor Barind ook goed gebruikt kunnen worden in de nationale strategie voor droogte en zoetwaterbeschikbaarheid van het Deltaplan2100 voor Bangladesh. Dat deltaplan wordt een flexibel plan waardoor Bangladesh de gevolgen van klimaatverandering de komende jaren kan opvangen.

Het atelier in Barind volgt op een eerder atelier in het Haor gebied in het Noordoosten. Daar spelen plotselinge overstromingen (flash floods) een grote rol. In het delta-atelier dat in Dhaka werd gehouden stond de stedelijke waterproblematiek centraal. In totaal worden er 10 delta-ateliers gehouden. Er volgen nog delta ateliers voor de kustzone, het rivierengebied en de Chittagong Hill Tracts.

Veel water gaat verloren en drainage problemen nemen toe

In Barind liggen de stroomgebieden van de rivieren de Karatoya, Mahananda en Atrai, zijrivieren van de Ganges en Brahmaputra. In de hoge delen en de uiterwaarden van deze rivieren wordt vooral rijst verbouwd. In de moessontijd is hiervoor in de rivieren ook voldoende water beschikbaar. Door de toenemende vraag naar rijst voor de voedselvoorziening en de toepassing van moderne grondwater technieken (diepe putten voor irrigatie) is het grondwater reservoir aangetast en komt de drinkwatervoorziening in het gebied in gevaar. In de lage delen van het gebied spelen weer andere problemen. Door de aanleg van polders, het beperken van vismigratie, ontwatering van wetlands en gebrekkig onderhoud, is sedimentatie een groeiend probleem. Het zorgt voor een gebrekkige drainage en achteruitgang van natuurwaarden en visserij.

riceBangla

Oplossingen die genoemd werden in de ateliers

De bevolking van Barind heeft samen met het Deltateam, in detail nagedacht over de problemen en robuuste oplossingen voor het gebied. Oplossing zijn het verbouwen van gewassen die minder water vragen, regenwater opvangen in natte periodes, grondwater aanvullen, herstel van de verbinding tussen de polders en het rivierensysteem en beter onderhoud van de polder- en drainagekanalen. Ook zijn er beleidsmatige oplossing aangedragen zoals een verbeterde monitoring, bewustwording, goed bestuur, handhaving en duurzame financiering.

Interactieve workshop met meer dan 100 belanghebbenden

Het delta-atelier bestond uit een interactieve workshop in Rasjhahi en Rangpur, ieder met meer dan 100 belanghebbenden. Naast de interactieve bijeenkomsten bestaat een atelier ook uit locatiebezoeken om zo inzicht in problemen en mogelijke oplossingen te krijgen. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van lokale overheden, de Rajshahi Universiteit, NGO’s , dorpsbewoners en boeren geïnterviewd. In Rangpur werden tot slot alle opbrengsten gepresenteerd en het delta-atelier Barind afgesloten.

Consortium Deltaplan Bangladesh

Het consortium Deltaplan Bangladesh bestaat uit Twijnstra Gudde, Deltares, Witteveen + Bos, UNESCO-IHE, Wageningen UR, Defacto, Euroconsult Mott MacDonald, Ecorys en vanuit Bangladesh IWM, CEGIS. Ze zijn in 2014 in opdracht van de General Economics Division (GED), het hoogste planningsorgaan van de overheid van Bangladesh, en de Nederlandse ambassade in Bangladesh begonnen met het ontwikkelen van een deltaplan.