Deltares deelt havenexpertise met Algerijnse havenexperts

Gepubliceerd: 8 mei 2018

Met meer dan 1200 km kustlijn langs de Middellandse Zee en de strategische ligging voor de ontwikkeling van Afrika spelen havens een belangrijke rol voor Algerije. Experts van Laboratoire d'Etudes Maritimes (LEM), onderdeel van het Ministerie van Transport van Algerije wilden graag op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in havenmanagement en kustwaterbouw. Hiervoor verzorgde Deltares in samenwerking met STC-Nestra, een adviesorganisatie voor duurzaam transport en logistiek, trainingen voor deze havenexperts.

Op basis van ingebrachte vraagstukken vanuit Algerije gingen Deltares experts in gesprek met Algerijnse havenexperts om hun kennis te delen en te trainen met verschillende software en management tools. De kennis en tools kunnen een kwalitatieve bijdrage leveren aan de Algerijnse plannen om bestaande havens uit te breiden en de nieuwe haven nabij Cherchell te ontwikkelen. De nieuwe haven heeft de ambitie om dé hub te worden voor de goederenstromen naar het Afrikaanse continent.
“Onze impact assessment tools helpen om aan het begin van de ontwerpfase het ontwerp te verbeteren, kansen te identificeren en beheerkosten en omgevingseffecten te minimaliseren”, vertelt Martijn de Jong waterbouwexpert bij Deltares. “In drie verschillende trainingsweken hebben we per week 20-30 mensen van LEM en het ministerie getraind en met hen gediscussieerd over verschillende casussen in Algerije.” Veel achtergrondinformatie en wetenschappelijke artikelen zijn gedeeld met de experts van LEM, zodat zij straks zelf zich verder kunnen verdiepen in de materie. Algerije heeft te maken met een zeer steile kust en hoge golven uit verschillende richtingen. Dat maakt kustontwikkelingen en -management complex en vergt een specifiek havenontwerp. Een traditionele, generieke aanpak volstaat niet. De Jong: “Met onze kennis van zowel golfdoordringing, sedimenttransport, kustmanagement maar ook van de draagkracht van de ondergrond kunnen zij het verschil maken om Algerijnse havens duurzaam en veerkrachtig te maken.”

Inzet van schaalmodellen en numerieke modellen

Daarnaast heeft Deltares zijn ervaring en kennis gedeeld over inzetten van schaalmodellen in fysieke faciliteiten in combinatie van numerieke modellen o.a. Delft3D. De experts van LEM zullen de aankomende tijd gebruiken om Delft3D in te zetten en zo meer ervaring op te bouwen met het uitvoeren van berekeningen en het interpreteren van de uitkomsten. Het inzetten van dit soort tools helpt om een goede inschatting te maken van de risico’s en kansen van de aanleg of uitbreiding van infrastructuur op de omgeving en hierop vooraf al in te kunnen spelen.

Serious game ‘Port of the Future’

Als afsluitend onderdeel van de training is de serious game ‘Port of the Future’ gespeeld. In deze serious game kwamen veel de behandelde onderwerpen van havenontwikkeling en de daarbij behorende stakeholder-gerelateerde uitdagingen aan bod. Het spel simuleert een fictief havengebied met realistische scenario’s voor havenontwikkeling. Deelnemers kregen verschillende rollen toebedeeld en werden uitgedaagd om maatregelen te nemen en hun haven op een duurzame manier te ontwikkelen. Vervolgens werden de deelnemers geconfronteerd met de effecten op de maatschappij, natuur en economie naar aanleiding van hun keuzes. Op deze manier kregen ze meer inzicht in het besluitvormingsproces, welke partijen spelen een rol en hoe kom je gezamenlijk plan voor een duurzame haven.

Kansen Nederlands bedrijfsleven

Gedurende het project is nagegaan waar kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de vele geplande kust- en havenontwikkelingen in Algerije, waarin LEM vaak een centrale adviserende rol heeft. Daarnaast wordt nog verkend op welke manier de samenwerking tussen de onderzoeksorganisaties in de toekomst voortgezet zou kunnen worden. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van een opdracht van RVO, gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zie ook

http://www.lem-dz.com/experts-de-linstitut-de-recherche-neerlandais-deltares-lem-14-18-janvier-2018/

http://www.lem-dz.com/experts-de-linstitut-de-recherche-neerlandais-deltares-lem/

http://www.lem-dz.com/experts-de-linstitut-de-recherche-neerlandais-deltares-lem-11-15-mars-2018-3eme-session/