Deltares steunt Green Deal duurzaam stortbeheer

Gepubliceerd: 6 oktober 2015

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding door vele betrokken partijen, kan het innovatieve experiment duurzaam stortbeheer van start. Hiervoor hebben rijksoverheid, provincies en branche vandaag, 6 oktober, in Den Haag de Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend. Deltares ondersteunt de Green Deal omdat het aansluit bij haar kennisvelden. Zoals het vinden van duurzame oplossingen voor de groeiende vraag naar grondstoffen en energie. Of vanwege de expertise over werken met de natuur. Daarbij worden groene oplossingen gevonden voor de gevolgen van menselijk handelen.
Duurzaam stortbeheer

Duurzaam stortbeheer

Bij duurzaam stortbeheer wordt gebruik gemaakt van natuurlijke afbraakprocessen. Hiervoor worden achtereenvolgens water en lucht in de stortplaats gebracht. Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen twintig jaar heeft bewezen dat dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van verontreinigingen in de stortplaats. Verontreinigingen worden voor een deel afgebroken en voor een deel vastgelegd in vaste bestanddelen van het afval.

Met de Green Deal spreken de partijen af gezamenlijk langjarig onderzoek te doen naar het verduurzamen van het storten van afval. Onderzocht wordt of het mogelijk is om de verontreiniging binnen de stortplaats versneld onschadelijk te maken zodat de stortplaats geen gevaar vormt voor de omgeving. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden. Hier zijn milieu en economie bij gebaat.

Kostenbesparing

Als het experiment succesvol is, betekent dit dat een gesloten stortplaats na duurzaam stortbeheer geen bijzondere aandacht meer nodig heeft. Dat geeft landelijk bezien een kostenbesparing van tientallen miljoenen euro’s. Deze besparing is mogelijk doordat geen water- en gasdichte afwerking nodig is. Deze afdichting hoeft dan ook niet meer na een bepaalde termijn te worden vervangen en de nazorg hoeft niet eeuwig te worden voortgezet. Dit maakt het ook mogelijk om de stortlocaties een hoogwaardiger nieuwe bestemming te geven. Vanuit het buitenland is veel belangstelling voor duurzaam stortbeheer. De verwachting is dat het Nederlandse bedrijfsleven omzet kan genereren bij het internationaal verspreiden van de innovatieve aanpak.

Enkele feiten:

  • Vanaf komend jaar vinden pilots plaats op gesloten stortplaatsen of delen daarvan in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer.
  • De pilots worden uitgevoerd op stortlocaties van Afvalzorg en Attero.
  • De Green Deal is getekend door de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Economische Zaken (EZ), de provincies Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de stortplaatsexploitanten Afvalzorg, Attero, Twence, Sortiva en Van Gansewinkel en de brancheorganisaties Stichting Duurzaam Storten en Vereniging Afvalbedrijven.
  • Naast Deltares ondersteunen vanuit de wetenschappelijk/technische hoek de instituten ECN, RIVM, TU Delft, WUR, STW en TCB de Green Deal. Vanuit bestuurlijke omgeving is er ondersteuning door de gemeenten Almere, Bergen op Zoom, Hollands Kroon en Medemblik, het Waterschap Brabantse Delta en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Waterschap Zuiderzeeland.

Meer infomatie over duurzaam stortbeheer. Op deze site kan ook een filmpje worden bekeken.

Nederland, Den Haag, 06-10-2015. Foto Wiebe Kiestra Ondertekening Greendeal Duurzaam Stortbeheer.

Nederland, Den Haag, 06-10-2015.
Foto Wiebe Kiestra
Ondertekening Greendeal Duurzaam Stortbeheer.