Eerste inventarisatie microplastics in rivieren

Gepubliceerd: 26 maart 2014

De komende maanden worden verkennende metingen uitgevoerd naar de hoeveelheid microplastics in vier grote Europese rivieren. Het is voor het eerst dat er in Europa kwantitatief onderzoek wordt gedaan naar microplastics in rivieren. Deltares coördineert het onderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie wordt uitgevoerd.

Veel schade aan mens en dier

Tot nu toe heeft het onderzoek naar microplastics (stukjes plastic die kleiner zijn dan 5 mm) zich vooral gericht op microplastics in het mariene milieu. Ze kunnen hier gemakkelijk in de voedselketen terechtkomen en bij mens en dier schade aanrichten. De noodzaak om het probleem aan te pakken is hoog. Een deel van de microplastics in zee is echter afkomstig van land. Hier zullen maatregelen moeten worden getroffen om de hoeveelheid in zee effectief te verminderen.

Rivierbeheerders bewuster maken van het probleem

Met het onderzoek wordt een eerste indruk gekregen van de hoeveelheid microplastics dat van land komt. Daarnaast worden ook de mogelijke bronnen geïdentificeerd en wordt een monitorsysteem ontwikkeld. De onderzoekers willen met de resultaten de rivierbeheerders bewuster maken van het probleem en bijdragen aan het treffen van de juiste maatregelen.

Verband hoeveelheid microplastics en soort rivier

Myra van der Meulen, namens Deltares bij het onderzoek betrokken: ‘Begin april zijn de eerste metingen in de Nieuwe Waterweg. Daarna volgen de andere drie Europese rivieren. Er zijn verschillende soorten rivieren gekozen om te kijken of de karakteristieken van een rivier een rol spelen bij de aanwezige hoeveelheid microplastics. De rivieren zijn bijvoorbeeld qua omvang van het stroomgebied verschillend en het ene stroomgebied heeft meer hoogteverschillen, bevolkingscentra en industriegebieden dan een ander. De rivieren komen elk in een andere Europese zee uit om zo een eerste beeld te kunnen schetsen over microplastics in rivieren voor heel Europa.’

Hotspots op zee beter identificeren

Met de data van het onderzoek wil Deltares zijn transportmodellen verder ontwikkelen en verbeteren. Van der Meulen: ‘We kunnen daardoor straks nauwkeuriger de input van microplastics vanaf het land voorspellen. Daardoor weten we beter waar de hotspots op zee zijn en kan het opruimen efficiënter verlopen.’

Het onderzoek naar microplastics in Europese rivieren wordt eind 2014 afgerond. Deltares voert het uit in samenwerking met het Sloveens Institute of Water (IWRS) en het Britse Eunomia Research & Consulting.