Europa en risico’s van klimaatverandering

Gepubliceerd: 2 mei 2017

Deltares start binnenkort met twee projecten in het EU programma JPI Climate. Het gaat om Citizen Sensing en Evoked. Beiden gaan over het omgaan met risico’s als gevolg van klimaatverandering.

Citizen Sensing – inwoners delen informatie

Inwoners van een stad moeten op het moment dat er een ramp gebeurt in staat gesteld worden zelf beslissingen te nemen over hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Wat kunnen zij zelf doen in het geval van wateroverlast, een overstroming of luchtverontreiniging? In die zin is het resultaat van Citizen Sensing straks een participatief risicomanagementsysteem waarmee inwoners zelf bijdragen met de nodige informatie maar die daar ook kunnen ophalen.

Door een speciale app op de telefoon kun je foto’s, video’s en teksten opsturen die worden toegevoegd aan de database van de al beschikbare risicoplannen. Zo krijgt dit systeem actuele en locatiespecifieke informatie over risico’s. De informatie in de app komt uit een  speciaal hiervoor ontwikkeld webportaal.

Projectleider Micheline Hounjet; ‘we gebruiken hier de ervaring van Deltares met de ontwikkeling van een Nederlandse hoogwaterapp voor de bewoners van de Noordwaard en een app voor wateroverlast door hevige regenval in de stad in Rotterdam. En nu gaan we dus in Europees verband ervaringen met elkaar delen zodat we citizen sensing optimaal kunnen gebruiken.’

Er komen vier pilotprojecten met citizen sensing in steden in Nederland, Noorwegen,  Portugal en Zweden.

EVOKED, meer doen met klimaatdata

Om meer te kunnen doen met de data die in de wetenschap voor handen is, is het doel van EVOKED om te kijken welke data beleidsmakers nodig hebben en in welke vorm. Het project richt zich vooral op kust- en watermanagement en risicobestrijding. Hoe kun je risico’s en onzekerheden meenemen in adaptief beleid. Niet de kennisvraag maar de beleidsvraag staat in EVOKED voorop.

Rutger van der Brugge: ‘de kern van het EVOKED-project is dan ook dat de wetenschapper een co-creatief proces aangaat met beleidsmakers, ondernemers en burgers om te bepalen wanneer welk type informatie over klimaatverandering nuttig is in de dagelijkse praktijk van beleidsprocessen, investeringsbesluiten en beheer en onderhoud en ook in welke vorm die gepresenteerd zou moeten worden. Door aan te sluiten op deze behoeften van de eindgebruiker wordt de wetenschappelijke data beter benut.’

Deze ‘living labs’ moeten tools en methodes opleveren die in het veld kunnen worden getest. De living labs worden gehouden in Nederland, Duitsland, Noorwegen en Zweden. Uiteindelijk verwacht men hiermee het besluitvormingsproces en de implementatie van klimaatadaptatie in heel Europa te kunnen verbeteren.

JPI Climate

JPI Climate is een initiatief van de Europese lidstaten om de nationale klimaatonderzoeksprogramma’s gezamenlijk op te starten of te coördineren. Door deskundigen uit diverse landen samen te laten werken kan het nodige onderzoek efficiënter en effectiever worden uitgevoerd