Gelanceerd: gebruiksvriendelijke tool voor betere beoordeling waterkwaliteit

Gepubliceerd: 19 december 2016

Deltares heeft samen met Leiden universiteit en het RIVM een gebruiksvriendelijke screeningstool ontwikkeld om de waterkwaliteit beter te beoordelen. Waterbeheerders en onderzoekers van oppervlaktewateren kunnen die vanaf vandaag gebruiken.

De systematiek is opgenomen in het Nederlands wettelijk protocol voor toetsing.
Europese Kaderrichtlijn Water en generieke normen

De tool gaat uit van biobeschikbaarheid

PNEC pro tool

PNEC pro tool

De tool is een alternatief voor de generieke normen voor zware metalen die in de Europese Kaderrichtlijn Water worden gesteld. De tool gaat uit van biobeschikbaarheid, die is afhankelijk van het type en de samenstelling van het oppervlaktewater. Ze doet daarmee veel meer recht aan de beoordeling van de werkelijke toxiciteit. Dat vindt ook de Europese Kaderrichtlijn Water, die de tool nu heeft toegestaan als locatie-specifieke beoordelingsmethode.

De tool, PNEC-pro genaamd, berekent locatie-specifieke normen ofwel PNECs (Predicted No-Effect Concentrations) . Er kan worden berekend of een watertype meer of minder bestand is tegen verontreiniging bij bepaalde gemeten concentraties. Aan de ontwikkeling van de tool is jarenlang wetenschappelijk onderzoek vooraf gegaan.

Robuste onderbouwing

De onderbouwing is zo robuust dat dit is opgenomen in het Nederlandse wettelijke protocol voor toetsing en beoordeling van oppervlaktewateren. De tool wordt ook gebruikt als tweedelijns-beoordeling binnen de Kaderrichtlijn Water.
PNEC-pro V6 is kosteloos te downloaden via: www.pnec-pro.com