Gevolgen van aardbevingen Groningen op infrastuctuur

Gepubliceerd: 5 februari 2014

Eind vorig jaar heeft Deltares onderzoek verricht naar de gevolgen van de aardbevingen in Groningen voor de belangrijkste infrastructuur in dat gebied: de waterkeringen, kunstwerken, het hoogspannings-en buisleidingennetwerk.

Op basis van de onderzoeksresultaten, die openbaar zijn, zijn de aanbevelingen van Deltares aan het Ministerie van Economische Zaken als volgt:

Waterkeringen (kades en dijken):

 • Algemeen: er zijn nieuwe normen nodig voor de toetsing van primaire en regionale keringen waarbij de gevolgen van aardbevingen worden meegenomen
 • Primaire keringen: van 43 km dijk dient een nadere beoordeling gemaakt te worden en zonodig versterkingen te worden uitgevoerd.
 • Regionale keringen: de combinatie van hoogwaterbelasting en aardbevingen leidt vooral in het centrum van het aardbevingsgebied tot benodigde versterkingen (75 km). Dit betreft vooral het Eemskanaal Noord- en Zuidzijde, keringen langs het Schildmeer en het Hondhalstermeer en langs het Winschoterdiep.

Waterkerende kunstwerken (onder andere sluizen, gemalen, coupures):

 • Er moet een toetsmethode voor kunstwerken worden vastgesteld waarbij de gevolgen van aardbevingen worden meegenomen.
 • Deltares heeft een vijftal kunstwerken onderzocht. Ook de overige kunstwerken in Groningen moeten ook nauwkeurig worden inventariseerd en getoetst.

Hoogspanningsnetwerk

 • Vervanging componenten naar hogere norm AF3 (+ extra toets station Slochteren Dellerweerden).
 • Hoekmasten nader toetsen vanwege lage opneembare versnellingen, zonodig vervangen masten in aangegeven 380 kV lijnen.
 • Constructies bij Groningen, Eemhaven, Slochteren, Weiwerd en Winsum nader toetsen op versnelling en zettingen.

Buisleidingennetwerk

 • Ondergrondse leidingstrekkingen die voor 1964 zijn aangelegd dienen nader te worden beoordeeld, alsmede scherpe bochten in leidingen op basis van de lokale zettingsgevoeligheid van de grond.
 • Continuering onderzoek naar verweking bij gebouwen en constructies die op staal gefundeerd zijn.Leidingen bij waterkeringen: inventarisatie of zich leidingen dichter bij de waterkering bevinden dan volgens NEN 3651 is voorgeschreven.
 • De eigenaar van het lokale distributie netwerk dient de bescherming van secundaire systemen en mechanische of civiele constructies te beoordelen en indien nodig de bebouwing te verstevigen.