Grootse meetcampagne gestart verbeteren waterkwaliteit Eems-Dollard

Gepubliceerd: 28 augustus 2018

In de Eems-Dollard wordt het water vertroebeld door slib. Vanaf vandaag zijn acht schepen en 18 partners onder de regie van Rijkswaterstaat een grote veldmeting gestart in het Eems-Dollard gebied. De meetcampagne is een unieke samenwerking tussen Nederland en Duitsland. De waterbeheerders uit de grenslanden willen de hoeveelheid slib verminderen en zo de waterkwaliteit verbeteren. Deltares zorgt voor modellen die straks de effecten van maatregelen voorspellen.

In de Eems-Dollard bevinden zich grote hoeveelheden slib en dat maakt het water troebel. Dit belemmert de groei van algen die aan de basis van de voedselketen staan. Ook het bodemleven en vissen hebben zo last van het slib. Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start vandaag een grootschalig veldonderzoek in het Eems-estuarium.

Kennis van complexe transportprocessen in troebel water sterk vergroot

De data die wordt vergaard moet onder andere antwoord geven op vragen als; waarom gaat er sediment vanuit het estuarium richting de Eems rivier, waarom bezinkt er zoveel sediment in het vaarwater naar de Emden (verbinding tussen rivier en estuarium), hoe zit dit bij hoge afvoeren, en wat is de rol van vertroebeling in de rivier op het estuarium. De kennis die Deltares heeft over het modelleren van vertroebeling, morfologische veranderingen en waterkwaliteit wordt hierbij toegepast.

Bas van Maren, expert sedimenttransport en morfologie gaat zelf mee op een van de onderzoeksschepen om te meten. Van Maren; ‘meetcampagnes zoals deze met acht schepen, zeven meetframes en zoveel deskundige partijen worden eigenlijk sinds de jaren 70 niet meer vertoond. Dat is veel te kostbaar. Maar door de krachten, specialistisch materieel en deskundigheid te bundelen is het nu toch gelukt. Veel instituten doen dan ook op vrijwillige basis mee want de kennis van complexe transportprocessen in troebel water wordt hiermee sterk vergroot.’

Meetframe, foto Rijkswaterstaat

Resultaten zomer 2019 bekend

De eerste 13-uursmeting vanaf de schepen is op 28 augustus. De tweede meetronde vindt plaats tijdens de verwachte hoge afvoer van de Eems-rivier tussen 9  januari en 10 februari 2019.

Naast het meten vanaf schepen worden op de bodem van het estuarium ook nog tien meetframes (zie foto) geplaatst die gedurende drie weken op verschillende dieptes troebelheid, zout en stroomsnelheid meten.

Naar verwachting zijn de eerste resultaten in de zomer van 2019 bekend.

Wie doen er mee aan dit onderzoek

Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV, Duitse overheden: BAW-DH, NLWKN Norderney, Bundesanstalt für Gewässerkunde, CAU Kiel, WSA Emden, NLWKN Aurich, NIOZ, Internationale onderzoekers van Universiteit Oldenburg, CAU Kiel, Universiteit Warnemünde in Rostock, HR Wallingford, University of Maine, TU Delft, TU Twente en WUR.

Programma Eems-Dollard 2050

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Programma Eems-Dollard 2050, een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Groningen. Hierin werken waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties en bedrijfsleven samen aan de verbetering van de ecologie, natuur en waterveiligheid in samenhang met een duurzame economie en leefbaarheid van het Eems-Dollardgebied.