Kennisfestival Deltaprogramma

Gepubliceerd: 25 juni 2014

Het Kennisfestival, dat plaatsvond op 23 juni in Almere, stond dit jaar in het teken van de overgang ‘van denken naar doen’. Dit werd mede gesymboliseerd door de organisatoren, partijen die in deze overgang een belangrijke rol spelen: naast Staf Deltacommissaris dit keer NLingenieurs en Deltares, in samenwerking met gemeente Almere, provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland.

De afgelopen jaren zijn de voorkeurstrategieën en beleidskaders voor het Deltaprogramma ontwikkeld.

Met de aanbieding van het Deltaprogramma 2015 aan de Tweede Kamer, met Prinsjesdag dit jaar, start de fase van nadere uitwerking en uitvoering. In deze nieuwe fase neemt het belang van uitvoerende organisaties en bedrijven sterk toe.

Op het Kennisfestival maakten de deelnemers de balans op welke kennis en innovaties er voor deze nieuwe fase nodig en beschikbaar zijn. Dat gebeurde in 18 workshops en 6 masterclasses over onder andere Building with Nature, Kansen bij beheer en onderhoud en Digitale Delta.

Masterclass verdienmodellen voor het vegroenen van het Deltaprogramma

Masterclass verdienmodellen voor het vegroenen van het Deltaprogramma

Er was daarbij ook aandacht voor de ontwikkelde innovaties die een meerwaarde hebben voor de maatschappij en werk opleveren voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor de waterkeringen en zoetwatervoorziening. Tevens werd ingegaan op de opgaven voor het stedelijk gebied wat betreft de water- en klimaatbestendige stad, en welke kennis en gereedschappen beschikbaar zijn om daarin te ondersteunen.

Ed Nijpels, voorzitter van NLingenieurs, refereerde tijdens zijn opening aan de ‘gouden driehoek’, de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid, die volgens hem vooral in het Deltaprogramma zijn waarde heeft bewezen.

Henk Mulder, wethouder van Almere, ging in op verleden, heden en toekomst van de stad, gerelateerd aan de klimaatbestendigheid van de stad. Dankzij de ruime opzet van de stad en het vele groen is de stad makkelijker dan oude steden klimaatbestendig te maken. Hoe en wat daarvoor moet gebeuren wordt uitgewerkt. Ter inspiratie kreeg hij daarvoor het boekje met voorbeelden van klimaatbestendige steden gemaakt door STOWA, overhandigd.

Deltacommissaris Wim Kuijken sprak over de Deltabeslissingen, de uitvoeringsfase en het nieuwe kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat 2015-2020 en sprak zijn waardering uit voor het feit dat STOWA en Rijkswaterstaat hebben aangegeven de kennisconferentie van 2015 te gaan organiseren!

Henk Ovink (ministerie van I&M) lichtte het belang van kennis en innovaties en samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen toe en gaf inspirerende voorbeelden op dat vlak uit de Verenigde Staten. Het is volgens Ovink uniek dat wij in Nederland een programma oprichten waar wel urgentie voor is, maar niet eerst een ramp voor hoeft te gebeuren. Dit in tegenstelling tot de VS.

Maarten Smits (directeur Deltares) ging in op de verbindende en onderbouwende rol van kennis in het deltaprogramma, verbindingen die niet alleen nu van belang zijn, maar ook perspectief geven voor vervolg. Aansluitend gaf hij als medeorganisator het startsein voor de workshops en masterclasses.
Hierin vonden levendige discussies plaats. Soms werden nieuwe kennisvragen en kansen voor innovaties geïdentificeerd, die een plek krijgen in de kennisagenda van het deltaprogramma 2015. Het verslag van het kennisfestival is binnenkort beschikbaar, onder andere via deze website.