Kennisimpuls Waterkwaliteit; ruimte voor versnelling.

Gepubliceerd: 18 oktober 2018

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken het Rijk, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen aan het versnellen van het verbeteren van de waterkwaliteit in en rondom Nederland. Het einddoel is: de chemische en ecologische waterkwaliteit op orde in 2027.

Onze waterkwaliteit is van levensbelang

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) becijferde begin 2016 in haar rapport Waterkwaliteit nu en in de toekomst dat de geplande verbeteringsmaatregelen in de periode 2016-2021 zeer waarschijnlijk niet leiden tot het bereiken van de gewenste waterkwaliteitsindicatoren in 2027. Dit is de uiterste datum waarop EU-lidstaten moeten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water doelen (KRW) doelen. Dit geldt zowel voor de samenstelling van waterflora en -fauna, als voor de concentraties aan chemische stoffen. Het PBL geeft in het rapport ook aan dat een slimme combinatie van maatregelen nodig is om de doelen alsnog te halen. De waterkwaliteit is in grote delen van Nederland de afgelopen jaren dus wel verbeterd, maar het gaat te langzaam.

Het gaat goed maar moet sneller

Versnelling is dus nodig. Deze boodschap van PBL werd gehoord en kreeg in november 2016 een bestuurlijk vervolg. Tijdens de Delta-aanpak conferentie ondertekenden vertegenwoordigers van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties, de industrie en de landbouw de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’ (DAWZ). De Delta-aanpak bestaat uit een groot aantal acties welke moeten leiden tot chemisch schoon en ecologisch gezond water voor mens en natuur. De ondertekenaars zijn gezamenlijk aan de slag gegaan om effectief de medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en hoeveelheid nutriënten terug te dringen in onze waterkringlopen. Er zijn daarnaast ook acties die op andere thema’s betrekking hebben zoals bescherming van drinkwaterbronnen, inzicht in brakwater systemen en effectieve methoden van de beïnvloeding van het gedrag van de belanghebbenden in de waterketen.

Kennis delen is een voorwaarde

Een belangrijk doel van de Delta-aanpak is het verstevigen van de kennisbasis. Dus welke kennis en vaardigheden hebben waterkwaliteitsbeheerders en belanghebbenden zoals de landbouw en de medische wereld nodig om de ambities van de Delta aanpak daadwerkelijk te realiseren? Belangrijk is om bestaande en beproefde kennis in combinatie met nieuwe verworven kennis te bundelen en te ontsluiten zodat het in de praktijk kan worden toegepast. Dit is in het kort de Kennisimpuls Waterkwaliteit, kortweg KIW. Dit kennisprogramma beoogt in de periode van 2018 – 2021 de versnelling te realiseren voor de verbetering van de waterkwaliteit zodat Nederland  de KRW doelen in 2027 gaat halen.

Vraaggestuurde waterkennis biedt ruimte voor versnelling

Tijdens het internationale congres Water Science for Impact georganiseerd door de WUR ter gelegenheid het 100-jarig bestaan roemde Minister Cora van Nieuwenhuizen dit kennisprogramma; ‘met de Kennisimpuls Waterkwaliteit bouwen we aan een kenniskatalysator.’ Een pragmatische Nederlandse ketenaanpak welke ons helpt te versnellen omdat we effectief en efficiënt aan de slag gaan. ‘Door de unieke samenwerking tussen gebruikers, kennisinstituten, adviesbureaus en ondersteuning vanuit de watersector en de overheid maken we de verworven en gebundelde kennis meteen toepasbaar.’ Dit zet Nederland op de kaart als innovatief waterland.

 foto: Guy Ackermans

Rol van Deltares en andere kennisinstituten

‘Vanuit Deltares nemen wij enthousiast deel aan de KIW’, licht Hilde Passier toe. ‘Bijvoorbeeld voor de kennisvraag ‘wat zijn de ecologisch effecten van toxische stoffen’, gaan wij in de keten na welk deel van de toxische stoffen opgenomen kunnen worden door organismen en hoe daarmee de effecten zo goed mogelijk kunnen worden berekend. Onze collega’s van het KWR, WUR en RIVM pakken tegelijkertijd weer andere vragen over diezelfde toxische stoffen op. De uitkomsten worden gecombineerd en samen met de gebruiker zoeken we naar de juiste toepasbare goede oplossingen.’ Met veel vertrouwen ziet zij en haar collega’s van de andere instituten deze manier van samenwerken tegemoet. ‘Alleen mis je onderdelen van de puzzel. Samen kunnen we tot oplossingen komen en impact hebben op de verbetering van de waterkwaliteit.’

 

Meer informatie vindt u via:

Stowa Kennisimpuls Waterkwaliteit

Toespraak minister Van Nieuwenhuizen tijdens de Water Science for impact conferentie in Wageningen