Nieuwe kennis uit de Projectoverstijgende Verkenningen optimaal benutten

Gepubliceerd: 17 oktober 2016

Binnen de vier ProjectOverstijgende Verkenningen (POV’s) van het HoogWaterBeschermingsProgramma vindt veel kennisontwikkeling plaats.

Voorbeelden van kennisontwikkeling zijn verbeterde rekentechnieken of onderzoek naar de (bewezen) sterkte van een dijk. Daarnaast zijn er diverse scans uitgevoerd om meer inzicht te krijgen welke innovatieve technieken kansrijk zijn voor dijkversterkingstrajecten. Samen met de Erasmus Universiteit en TU Delft heeft Deltares onderzoek uitgevoerd hoe de kennis uit de POV’s kan worden geborgd en kan worden overgedragen aan waterkeringbeheerders ten behoeve van toepassing in volgende dijkverbeteringsprojecten. Het rapport is op 13 oktober overhandigd aan de bestuurlijk trekkers van de POVs.

Meerwaarde projectoverstijgende verkenningen

Projectoverstijgende verkenningen richten zich aan de ene kant op kansrijke (product)innovaties en aan de andere kant op het toepasbaar maken van nieuwe kennis. De investering van de POV’s zal zich moeten terugverdienen in de daarna geprogrammeerde dijkverbeteringsprojecten. De toepassing van de opgedane kennis moet leiden tot onder meer goedkopere en sneller uitgevoerde projecten. Ook kan de verbetering er toe leiden dat de overlast voor omwonenden en gebruikers wordt verminderd.

Verschillende fases kennisontwikkeling POVs

Elke POV is anders van aard en bevindt zich ook in een andere fase van ontwikkeling. Binnen elk van de POVs wordt al veel gedaan om de beschikbare kennis over te dragen. Echter, hiervoor is nodig dat de behoeften van de verschillende eindgebruikers scherp in beeld zijn gebracht. Ook is het nodig om van te voren helder te krijgen in hoeverre de ontwikkelde kennis bijdraagt aan het sneller, beter en goedkoper uitvoeren van de projecten.

Ellen Tromp (dijkexpert Deltares): ´Kennis sneller laten stromen van de onderzoeksomgeving POV richting de dijkversterkingsprojecten leidt tot goedkopere en betere inpassing van de dijk in de omgeving’

uitreiking-rapport-6

Aanbevelingen en vervolg

Belangrijke aanbeveling uit het rapport is dat de POVs een kennisstrategie ontwikkelen om al vanaf de start actief in te zetten op hoe de ontwikkelde kennis door kan werken in (bestaande en toekomstige) dijkverbeteringsprojecten. Een belangrijk aspect is daarbij ook om duidelijk te krijgen hoe de kennis binnen de betrokken organisaties wordt verspreid.

De Programmadirectie van het HWBP gaat de POV ondersteunen om gezamenlijk meer duidelijkheid te krijgen in de typen kennis die POV’s willen overdragen, aan wie en welke methoden hiervoor het meest passend is. Het HWBP heeft diverse instrumenten beschikbaar om kennis te delen, via bijvoorbeeld opleidingen, communities en handreikingen. Tevens onderzoekt de Programmadirectie wat de beste manier is om de kennis die beschikbaar komt uit de POVs meegenomen kan worden bij de collegiale review, die wordt gedaan op de plannen van aanpak van projecten.

Erik Kraaij (plv programmadirecteur HWBP): “We moeten met  de kennis uit de POV’s direct aan de slag in HWBP-dijkversterkingsprojecten”.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van waterschappen en Rijkswaterstaat en is via het HWBP uitgezet. Tijdens de POVdag, op 13 oktober in Tiel werden de eerste exemplaren van de rapportage overhandigd aan de bestuurders van POVs; Roelof Bleker (voorzitter van de POV Piping) en Gerhard van den Top (voorzitter van de POV Macrostabiliteit), Paul van den Eijnden (POV Voorlanden), Wim Brenkman (POV Wadden).