Nieuwe Onderzoeksagenda staat online

Gepubliceerd: 11 juli 2018

De nieuwe Onderzoeksagenda 2018-2021 van Deltares, die iedere vier jaar opnieuw wordt vastgelegd, staat online. In één oogopslag is te zien hoe we het onderzoek de komende tijd willen inzetten. Dit onderzoek richt zich vooral op de middellange en lange termijn en is belangrijk voor de kennisbasis van Deltares en van Nederland.

Maatschappelijke vraagstukken vormen de basis voor dit onderzoek. Deze vraagstukken zijn ook het uitgangspunt bij nationale en internationale agenda’s zoals bij de Kennis- en Innovatieagenda’s van de ministeries en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN.

Overzichtskaart Onderzoeksagenda 2018-2021

Het onderzoek zoals dat nu gepland staat voor de komende vier jaar, valt te verdelen in zes belangrijk thema’s: waterveiligheid, ecosystemen en milieukwaliteit, water en grondstoffen, bouwen in de delta, adaptieve delta planning en ‘enabling technologies’. Dat laatste thema is vooral bedoeld om nieuwe technologische mogelijkheden te benutten in onderzoek en oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van big data technologieën en artificial intelligence. Binnen de onderzoeksthema’s wordt volop ingezet op actuele vraagstukken als versnelde zeespiegelstijging, energietransitie, extreem weer en wateroverlast, waterschaarste en verdroging, circulaire economie en de grootschalige vervanging van infrastructuur. Bekijk de Onderzoeksagenda 2018-2021.

Deltares voert het onderzoek in samenhang met kennispartners uit, zoals overheden en kennisinstellingen. De ontwikkelingen in de markt en bij bedrijven worden hierin nadrukkelijk meegenomen. Hierdoor wordt het onderzoek inhoudelijk versterkt en de opgedane kennis sneller toegankelijk en bruikbaar voor anderen. De resultaten worden gemonitord en waar nodig wordt de onderzoeksprogrammering tussentijds bijgesteld.

De Onderzoeksagenda 2018-2021 is opgesteld in samenwerking met De Argumentenfabriek.