Proeftuin Grote Wateren Nederland concreet

Gepubliceerd: 16 april 2020

Realisatie van maatregelen binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) met zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen, circulair en kosteneffectief is de ambitie van de Proeftuin Grote Wateren van de Topsector Water en Maritiem. De grote wateren van Nederland zijn de rivieren, het IJsselmeer, de Waddenzee en de Zuid Westelijke delta.

Tijdens een hackaton in 2019 werd met een groot aantal partijen uit de projectketen nagedacht over die mogelijke verduurzaming. Nu is samen met vier ingenieursbureaus een voorstel voor een proeftuin gemaakt. Het Ministerie van I&W heeft positief gereageerd op het voorstel.

Een belangrijk inzicht uit de verkenning om te komen tot het voorstel is dat voor verduurzaming van grondverzet niet alleen gekeken moet worden naar emissies van het baggermaterieel. Belangrijker zijn de emissies die vrijkomen uit organisch rijk bodemmateriaal tijdens het baggeren, transporteren, toepassen en rijpen. Bij het materieel kun je emissies verlagen door bijvoorbeeld te elektrificeren. Om emissies uit bodemmateriaal te verminderen zijn er nog belangrijke kennisvragen te beantwoorden. Er zijn ook al oplossingen in beeld, maar de uitkomsten over hoeveel die uiteindelijk opleveren zijn te onzeker. Onder die oplossingen zijn overigens ook innovaties die wezenlijk bijdragen aan de circulariteit van het grondverzet.

Sacha de Rijk, programmacoördinator grote wateren bij Deltares en betrokken bij het initiatief voor de proeftuin zeg hierover: “ het samen optrekken, het delen van deskundigheid en het kijken in elkaars keuken was nodig om de proeftuin op te zetten. Dat leidde tot nieuwe inzichten en oplossingen die alleen ontstaan door dit met elkaar te doen.”

copyright Natuurmonumenten, Marjolein den Hartog

Deltares heeft  een onderzoeksprogramma voor grote wateren om in een kennisbasis te voorzien waarmee vragen over beheer en onderhoud maar ook die van beleid kunnen worden beantwoord of onderzocht op toepassing.

Nu het verantwoordelijke ministerie positief heeft gereageerd  is het zoeken naar financiering en een geschikte locatie voor de proeftuin.