Samen voor schoon en gezond water

Gepubliceerd: 16 november 2016

Verdere verbetering van de waterkwaliteit in Nederland. Dat is het doel van een nieuwe samenwerking tussen Deltares, KWR, RIVM en Wageningen Enviromental Research (voorheen Alterra). De instanties werken aan een meerjarig programma voor kennisontwikkeling dat moet leiden tot meer schoon en ecologisch gezond water. Het initiatief van de vier kennisinstellingen is onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit.

In ons land is lange tijd–terecht- veel aandacht besteed aan waterveiligheid in het kader van het Deltaprogramma. Sinds 2014 is, met het verschijnen van het Deltaplan Zoetwater, ook meer nadruk komen te liggen op de kwaliteit van zoetwater. Schone bronnen, zowel uit grond- als oppervlaktewater, zijn ook cruciaal om doelen van de Europese Kader Richtlijn Water in 2017 te halen. Bovendien moet de samenwerking de internationale positie van de Nederlandse watersector verstevigen.

kraan waterBedreiging van de waterkwaliteit

De focus van het meerjarige kennisprogramma ligt op nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en andere stoffen die in toenemende mate een bedreiging vormen voor de waterkwaliteit; bijvoorbeeld resten van geneesmiddelen en plastics.

Samenwerken op vijf thema’s

De samenwerking richt zich op vijf thema’s:

  • Het ontsluiten en met elkaar verbinden van regionale en nationale gegevens en modellen, om zo oorzaken van waterkwaliteitsproblemen helder in beeld te brengen.
  • Het vergroten van het waterbewustzijn van burgers en bedrijven.
  • Het inzichtelijk maken van de economische en maatschappelijke waarde van schoon en gezond water, en de afhankelijkheid hiervan voor bedrijven en burgers.
  • Het delen van kennis en ervaringen, over grenzen van sectoren heen, om de kansen op het creëren van doorbraken te vergroten.
  • Met de verzamelde kennis kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden voor maatregelen voor schoner water.

Refresh newsletter