Tussentijdse Evaluatie Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie gereed

Gepubliceerd: 7 februari 2017

In het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie is afgesproken om klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen te bevorderen. Om dit te bereiken werd in september 2014 de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie vastgesteld.

Om te kijken of we op koers liggen om de doelen die gesteld zijn in 2020 (klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel van het beleid en handelen van overheden) en 2050 (zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht en bij (her)ontwikkelingen geen extra risico op schade en slachtoffers voor zover redelijkerwijs haalbaar) halen is het proces onlangs tussentijds geëvalueerd. Deltares heeft als lid van het consortium onder leiding van ORG-ID een aantal onderdelen van die evaluatie getrokken.

Welke stappen moeten er nog gezet

Door het consortium zijn in totaal 50 interviews afgenomen, zes reflectiesessies georganiseerd, een WorldCafé en een Q-sort enquête gehouden. We hebben met de gesprekspartners (van bestuurders, beleidsmedewerkers, belangenorganisaties en bedrijven) vanuit de doelen voor 2020 en 2050 gereflecteerd waar we nu staan en hoe ze tegenover de haalbaarheid van de doelen, of bijsturing daarvan, staan. Om vervolgens terug te redeneren welke stappen dan nog gezet moeten worden (‘backcasting’).
Over het algemeen kwam het beeld naar voren dat er veel goed gaat, maar dat partijen in ongelijke mate in beweging zijn en dat er een ‘tandje’ bij moet. De kennis is ook niet alom optimaal zodat handelingsperspectieven ontbreken.

‘Tandje bij’ tot 2050

Met de respondenten is ook gezocht naar suggesties om het ‘tandje bij’ mogelijk te maken.
Dat leverde het volgende op:
• Verbreed de kaders voor besluitvorming (maak ruimtelijke adaptatie operationeler)
• Schep de condities (kennis, governance)
• Motiveer de (nog) niet betrokken partijen (eigenaarschap, bewustwording)

Dat heeft geleid tot negen verschillende aanbevelingen voor de vervolgaanpak. Die lopen uiteen van organisatorisch (regie op regionaal niveau) tot instrumenteel (verfijn huidige instrumenten).