UNHCR en Deltares tekenen de samenwerking voor waarborgen sociale inclusiviteit vluchtelingen

Gepubliceerd: 16 december 2019

Meer dan 70,8 miljoen mensen wereldwijd waren op de vlucht voor oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen in 2018. Vandaag kondigden de directeuren de toezegging van Deltares aan op het Global Refugee Forum in Geneve en ondertekenden een memorandum van overeenstemming waardoor de samenwerking met de UNHCR is geformaliseerd. Het streven van Deltares is dat iedereen, onder elke omstandigheid, voldoende en schoon water moet hebben.

Source: UNHCR Juni 2019

Global Refugee Forum

De lidstaten van de VN, internationale organisaties, vluchtelingen, maatschappelijke organisaties, de private sector en andere experts hebben december vorig jaar de Global Compact on Refugees (GCR) ondertekend. De GCR biedt een kader voor een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid en het maken van betere en geintegreerde plannen voor de vluchtelingen. De GCR onderstreept dat er geen duurzame oplossing kan worden bereikt zonder goede internationale samenwerking. De focus ligt op het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen in vluchtelingenkampen en een betere integratie van ontheemden in de lokale economieën om zo economische zelfstandigheid van de vluchtelingen en ontheemden in de gastgebieden te verbeteren. Daarnaast zet het GCR  zich in om deze landen en regio’s te ondersteunen met kennis en middelen.

Met behulp van de richtlijnen in de Global Compact on Refugees, biedt het Global Refugee Forum (GRF) een platform om deze plannen om te zetten in concrete acties. Tijdens het Forum is met de betreffende ministeries de volgende ingrijpende maatregelen aangekondigd:

  • de druk op gastlanden verlichten;
  • de zelfredzaamheid van vluchtelingen vergroten;
  • toegang tot oplossingen voor derde landen uitbreiden; en
  • de toestand in de landen van herkomst ondersteunen om veilige en waardige terugkeer mogelijk te maken.

Toezeggingen

Deltares neemt binnen de GCR deel aan Energie en Infrastructuur werkgroep. Zo tonen we onze inzet voor het leveren van technische ondersteuning voor het betrekken van vluchtelingen en binnenlands ontheemden bij het bereiken van Sustainable Development Goal 6 en andere watergerelateerde SDG’s.

  • Deltares zegt toe vluchtelingen en ontheemden te betrekken bij het plannen en het uitvoeren van watergerelateerde acties op het gebied van waterveiligheid en watervoorraden. Dit geldt in het geval van natuurrampen waarbij mensen op de vlucht moeten slaan als ook voor het op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld hevige onrust en geweld. Ons werk heeft betrekking op water, ondergrond en de infrastructuur waarbij we de vluchtelingen als ook de natuur optimaal willen beschermen.
  • Deltares zegt toe de implementatie te ondersteunen van robuust en duurzaam watervoorraadbeheer en hieraan gelinieerde watergerelateerde diensten ten tijde van meervoudige dreigingen zoals oorlog, migratie, waterschaarste, overstroming en klimaatverandering. Tevens zeggen we toe dat we streven  de sociale cohesie te bevorderen daar waar mogelijk voor zowel vluchtelingen als de gastgebieden.

Van links naar rechts; Gerard Blom (Deltares) en Andrew Harper (UNHCR Directeur Divisie Programma Ondersteuning en Management) ondertekenen de MoU tijdens de GRF in Geneve (foto: UNHCR)

Waterzekerheid in Vluchtelingenkampen

Niemand mag worden overgeslagen als het gaat om toegang tot voldoende veilig drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne. Het zit als het ware in onze genen om dit met respect voor de natuurlijke hulpbronnen in allerlei situaties te doen. Deltares stelt hiervoor de kennis en expertise op het gebied van het geïntegreerd waterbeheer (Integrated Water and Resources Management, IWRM) beschikbaar aan de internationale gemeenschap, in het bijzonder aan de UNHCR (United Nations Refugee Agency).

Vluchtelingen opvang Nakivale in Oeganda (foto: Alessia Matano)

Programma Water en Maatschappelijke Stabiliteit

Met ons programma Water en Maatschappelijke Stabliteit bieden we naast het IWRM extra ondersteuning op het gebied van techniek en kennis bij het begrijpen van de rol van water en klimaat bij gedwongen verplaatsing en het bepalen van mogelijke, kansrijke interventies. Het doel hierbij is de donoren voor de integratie van vluchtelingen te steunen bij het vinden van innovatieve en zo mogelijk samengestelde financiering.

Sharing is Caring

Het Oeganda project dat is uitgevoerd met UNHCR en het ministerie van Water en Milieu van Oeganda is gepresenteerd als praktijkvoorbeeld op het GRF. Het belangrijkste doel van het project is de juiste informatie aanleveren voor het maken van de meest geschikte locatiekeuze voor het huisvesten van nieuwe vluchtelingen. Met in het achterhoofd de beschikbaarheid en geschiktheid van een gebied als het gaat om watervoorraden en waterzekerheid, vanuit het IWRM-perspectief. We zijn voornemens een sterke samenwerking te ontwikkelen met UNHCR en andere VN-instanties, lidstaten, donoren, de private sector en NGO’s, en om samen te werken met vluchtelingen en binnenlands ontheemden om zo onze toezeggingen waar te maken en mensen te helpen.

Vluchtelingen opvang in Oeganda (foto: Alessia Mantano)