Van frustratie naar integratie, handelingsperspectieven voor Waddenzee

Gepubliceerd: 8 december 2014

Zes jonge Waddenzee-onderzoekers constateerden in hun afzonderlijke promotie- en postdoc-onderzoek dat de relatie tussen kennis en beleid voor het Waddengebied niet optimaal is. Vanaf 2013 werken ze gezamenlijk aan handelingsperspectieven om kennis en beleid beter op elkaar aan te laten sluiten. Een van deze onderzoekers is Chris Seijger, promovendus bij de Universiteit van Twente en sinds november 2014 onderzoeker bij Deltares.

3028[1]

 

 

Chris Seijger: “De aanname dat meer kennis automatisch tot beter beleid leidt en zelfs beleidsproblemen kan oplossen doen geen recht aan de complexe werkelijkheid die speelt in het Waddengebied. Namelijk de grote verscheidenheid aan betrokken partijen, veranderende verhoudingen en al dan niet wenselijke activiteiten. Hoe voorkom je frustratie en bereik je integratie. Daar bieden de handreikingen aanbevelingen voor aan de hand van drie thema’s.”

Bij het thema integratie worden integrale concepten, processen en systemen genoemd om de schotten tussen kennis en beleid te overbruggen. Het thema lerend vermogen bevat aanwijzingen voor leerprocessen en prikkels voor kennisuitwisseling. Het laatste thema ‘frustratie voorkomen’ gaat om meer aandacht geven aan reflectie en (anders) organiseren van tegenspraak. De handelingsperspectieven zijn sinds 2013 twee maal getoetst bij Waddenzee professionals zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de realiteit.

De handelingsperspectieven worden gepresenteerd op woensdag 10 december op het 13 e symposium van de Waddenacademie in Leeuwarden. Ze zijn hierna via dit bericht te downloaden.

De onderzoekers worden gefinancierd door NWO-ZKO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, programma Zee- en Kustonderzoek) en de Waddenacademie. Zij werken voor Deltares, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer vragen over de handelingsperspectieven kunt u contact opnemen met chris.seijger@deltares.nl