Van start met Kennisprogramma Lumbricus: gezonde bodem, voldoende water

Gepubliceerd: 11 mei 2017

Namens Deltares bezegelde Toon Segeren donderdag 11 mei jl. samen met partners de ceremoniele start van het Kennisprogramma Lumbricus. Dit markeert het startsein om met elkaar innovatieve maatregelen te bedenken die kunnen bijdragen aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem op de hoge zandgronden. Dat is hard nodig in natte én droge tijden, want een gezonde bodem speelt als een soort 'spons' een cruciale rol in het beter opnemen en langer vasthouden van water.

Waar het in de ene periode teveel valt, zouden we in de droge periode juist meer water willen hebben. Vooral in Oost- en Zuid- Nederland is die behoefte groot, want de hoge zandgronden daar zijn voor een groot deel afhankelijk van regenwater. Water inlaten uit de rivieren is hier niet of beperkt mogelijk. Onder andere landbouw en natuur, maar ook recreatie, de regionale economie en stedenbouw kunnen niet zonder voldoende en schoon water. Met welke innovatieve maatregelen krijg je dat voor elkaar? Dat is de vraag waarover onderzoekers zich buigen in het kennisprogramma Lumbricus waarvoor het startsein werd gegeven tijdens een bijeenkomst in Arnhem. De maatregelen die in de vier deelprogramma’s worden bedacht, zullen worden getest in proeftuinen in Oost- en Zuid-Nederland.

Water en bodem verbonden

Bij het werken aan een klimaat robuuste inrichting kunnen water en bodem niet los van elkaar worden gezien, een belangrijk uitgangspunt van het programma. De hoeveelheid en de kwaliteit van het water in beken en sloten wordt zelfs voor een belangrijk deel bepaald door een gezonde bodem, die daardoor meer water vasthoudt. Binnen het programma staat ook een goede betrokkenheid van de stakeholders centraal.

Samenwerkende partners zetten handtekeningen voor ceremoniele start Kennisprogramma Lumbricus.

Looptijd en budget

In totaal is er voor de verschillende waterschappen, universiteiten en kennisinstellingen –waaronder Deltares- acht miljoen euro

beschikbaar om innovatie maatregelen voor een gezonde bodem te ontwikkelen. Van dit bedrag wordt zes miljoen euro opgebracht door de consortiumpartners, het ministerie van I&M draagt twee miljoen euro bij. De looptijd van het kennisprogramma is vijf jaar.

Deelprogramma’s

1)     Deelprogramma Bewuste Bodem gaat over de bodem als sleutel in vocht- en nutriëntenvoorziening voor landbouw en natuur en over duurzaam bodem- en waterbeheer in relatie tot het huidige en toekomstige klimaat. Aangezien de focus van dit deelprogramma vooral ligt op de samenhang tussen water, bodem en gewassen, trekt Wageningen University & Reseach (WUR) dit programma. Deltares-expert Joachim Rozemeijer draagt hier op onderdelen aan bij.

2)     Het deelprogramma Boeiende Beekdalen gaat over de optimale benutting van natuurlijke processen –bouwen met de natuur- voor ontwikkeling en beheer van beken, kleine rivieren en beekdalgronden binnen het hydrologische beïnvloedingsgebied. Deltares-expert Ellis Penning werkt hier aan mee.

3)     In deelprogramma Wellend Water staat het optimaliseren van de waterhuishouding in een heel stroomgebied centraal, waarbij de verschillende wateropgaven in het bodem-, grondwater- en oppervlaketwatersysteem in samenhang worden geanalyseerd. Deltares-expert Timo Kroon is trekker van dit programma.

4)     Deelprogramma Goede Governance richt zich op sturingsvragen die een rol spelen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van het bodem- en watersysteem. Deltares-expert Gerard van Ellen werkt hier aan mee.

Informatie

Meer over het Kennisprogramma. Vanaf juni 2017 wordt de officiële website www.programmalumbricus.nl.

Volg via twitter: @infoLumbricus