Vervolgonderzoek naar meer opslag zoet water in Zeeland

Gepubliceerd: 18 februari 2016

In Zeeland is veel water, maar niet zoet genoeg om te drinken noch om akkers mee te besproeien. De beschikbaarheid van zoetwater staat stevig onder druk. Daarom gaat Deltares, als projectleider van een consortium, de komende twee jaar bestuderen hoe de provincie Zeeland haar ondergrondse zoetwateropslag kan vergroten. De focus ligt op het bergen van overtollig zoet water in de ondergrond, dat in een latere fase weer onttrokken of gebruikt kan worden. De pilots vinden plaats in Ovezande, Serooskerke en Kerwerve.

In grote delen van de Zuidwestelijke Delta is geen aanvoer van extern zoet water mogelijk. Het zoete grondwater is alleen beschikbaar in de duinen, kreekruggen en in dunne regenwater-lenzen in de polders. Hierdoor is de zoetwaterbeschikbaarheid afhankelijk van het neerslagoverschot en van nalevering vanuit het grondwater. Dat maakt het kwetsbaar voor droge periodes die in de toekomst alleen maar zullen toenemen. De pilots moeten duidelijk maken welke maatregelen kunnen garanderen dat de zoetwatervoorziening minder afhankelijk wordt van – extreme – weersomstandigheden, nu én in de toekomst.

Succesvol bewaren mogelijk

go-fresh_compilation[2]Dit onderzoek is de tweede fase van het GO-FRESH project dat in 2012 is gestart. In de eerste fase is al gebleken dat op deze plaatsen succesvol water kan worden bewaard. Onduidelijk is of de zoetwaterbronnen ook standhouden over een langdurige periode waarbij tevens grondwater wordt opgepompt. Kan de ondergrondse zoetwaterberging duurzaam worden beheerd, is een van de vragen die leeft. Ook wordt onderzocht wat de sociaal-economische haalbaarheid van de plannen is. Met andere woorden: zijn de onderzochte opslagmogelijkheden voor het water rendabel en zal daar draagvlak voor zijn bij de agrariërs en andere belanghebbenden?

Om die laatste vraag te beantwoorden, zal een groot aantal veldbijeenkomsten in de regio worden gehouden. Alle opgedane kennis komt beschikbaar voor de gebruikers, o.a. via een wiki. Het krijgt tevens een plek in relevante platformen als www.waterbuffer.net.

Partners en opdrachtgevers

Deltares is projectleider van het consortium dat dat bestaat uit KWR Water, Alterra, Acacia Water, ZLTO en HZ University of Applied Science. Opdrachtgever is de Provincie Zeeland die samen met de Waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta, het Deltafonds, De Waterbuffer, STOWA en de gemeenten Borsele, Schouwen-Duiveland en Veere de financiering mogelijk maakt.

Meer info: www.go-fresh.info