Waarom zaaien onderzoekers zeekraal op pionierkwelder

Gepubliceerd: 28 mei 2019

Kwelders zijn waardevol natuurgebied en aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Ze beperken de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging. Bovendien leggen ze CO2 vast. Kwelders verbeteren de waterkwaliteit, vergroten de kustveiligheid door hun golfremmende werking en verhogen de aantrekkelijkheid van de kust.

Voor de kust van Delfzijl zijn op 27 mei 2019 miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder. Deze kwelder is een testlocatie voor kwelderontwikkeling om de effecten van de zeespiegelstijging te beperken. In opdracht van de gemeente Delfzijl experimenteren onderzoekers van EcoShape hier met verschillende methoden om kwelderaangroei te stimuleren. Het Waddenfonds is de belangrijkste financier.

Uniek project

De pionierkwelder is ingedeeld in proefvakken die verschillen in de verhouding zand/klei, de natuur-lijke aanvoer van zeekraalzaad en het wel of niet inzaaien van zeekraal. In drie van de proefvakken is de helft met zeekraal ingezaaid. ‘De wereld van economie en ecologie komt prachtig bij elkaar in het project Marconi in Delfzijl’, aldus wethouder Jan Menninga. ‘Dat we met deze investering ook nog eens kennis kunnen ontwikkelen in een natuurgebied, maakt het project uniek. Daar zijn we trots op. Een gezamenlijke aanpak loont, dat tonen we aan in Delfzijl’.

Toepassing van kennis

Op verschillende plekken in Nederland en daarbuiten zijn natuurlijke kwelders verdwenen door ingrepen van de mens. De kennis die nu wordt opgedaan in EcoShape verband ontwikkelt kennis om kwelderaangroei op een zo natuurlijk mogelijke manier te stimuleren, door te bouwen met de natuur.

Partners

Het onderzoek is onderdeel van het project Marconi Buitendijks. De gemeente Delfzijl werkt hierbij samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports. EcoShape-partners Wageningen Marine Research, Royal Haskoning DHV, Arcadis en Deltares voeren het onderzoek op de pionierkwelder uit. Het Waddenfonds, de provincie Groningen en EcoShape financieren het onderzoek gezamenlijk.

Ontwerrp pionierkwelder (copyright Ecoshape)