Wel of geen onderhoud

Gepubliceerd: 25 juli 2014

Deltares start samen met CROW een verkennende studie, zodat gemeenten beter keuzes kunnen maken  in onderhoudswerkzaamheden veroorzaakt  door bodemdaling. Extra onderhoudskosten voor wegen en riolering ten gevolge van slappe bodem wordt in Nederland op 250 miljoen per jaar geschat. Deze hoge kosten drukken zwaar op de gemeentelijke begroting. In een aantal gemeenten zelfs zo zwaar dat er onvoldoende budget is om alle onderhoud uit te kunnen voeren. De verkenning richt zich op het identificeren en inzichtelijk maken van de knelpunten. De uitkomsten van het onderzoek moeten uiteindelijk leiden tot een meerjarenprogramma waar alle betrokkenen mee uit de voeten kunnen.

Ontbreken van een optimale onderhoudsstrategie heeft verschillende oorzaken

Uit eerdere onderzoeken naar de problemen bij onderhoud in bodemdalingsgebieden is geconstateerd dat er verschillende oorzaken zijn voor het ontbreken van een optimale onderhoudsstrategie. Nieuw ontwikkelde en bestaande kennis wordt onvoldoende aan de praktijk getoetst.  “Wat we willen inventariseren is welke hiaten worden er – door de gemeenten en beheerders – gevoeld en welke belemmeringen zijn er voor het toepassen van ‘best practices’. Wat is er nodig om de kennis beter beschikbaar te maken en hoe zorgen we voor een goede uitwisseling tussen praktijk en theorie. Door middel van vragenlijsten en workshops gaan we in gesprek met ambtenaren, infrabeheerders, aannemers en adviesbureaus en brengen we met hen behoeften en prioriteiten in kaart”, aldus John Lambert, geohydroloog bij Deltares.

 

Golvend wegdek door bodemdaling

Golvend wegdek door bodemdaling

Verkenning in oktober afgerond

In oktober zal de verkenning worden afgerond en komt er een voorstel voor een oplossing in de vorm van een meerjarenprogramma met een aanpak om de knelpunten op te lossen.