Werkwijze Hoogwaterbeschermingsprogramma langs de meetlat OESO Water Governance Principes

Gepubliceerd: 28 oktober 2016

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen werken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) het Rijk en waterschappen intensief samen. Het HWBP is een fors programma, tot 2028 wordt er 4 miljard euro uitgetrokken om de keringen op orde te brengen en houden. Het HWBP hanteert sinds 2012 een nieuwe werkwijze en heeft Nederlandse kennisinstituten, waaronder Deltares, om advies gevraagd.

Nieuwe werkwijze

De nieuwe werkwijze omvat een gezamenlijke invulling van programmering en uitvoering van dijkversterkingsprojecten door Rijk en waterschappen. Hierin worden de kosten gedeeld, en wordt de prioritering – welke dijken dienen het eerst versterkt te worden – jaarlijks bijgesteld. Tot slot is er de ambitie om dijken sneller en goedkoper te versterken dan in het verleden.

Om zicht te krijgen op de belangrijkste uitdagingen voor het HWBP heeft Deltares, in samenwerking met KWR Watercycle Research Institute, Erasmus Universiteit Rotterdam en Utrecht Universiteit, het afgelopen jaar een water governance assessment uitgevoerd op basis van de OESO Water Governance Principes. Deze Principes zijn in 2015 door de OESO gelanceerd en door een groot aantal partijen aangenomen (zie: https://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD-Principles-Water-dutch.pdf). De Principes zijn nu voor het eerst toegepast om lessen te generen voor de praktijk.

angel-gurria-shows-principles

Van OECD baas Angel Gurria die de OECD Water Governance Principes in Zuid-Korea presenteert naar toepassing op Hoogwaterbeschermingsprogramma.

In het HWBP assessment vormde een leertafel het slotstuk. HWBP directeuren en water governance experts gingen met elkaar in discussie over de uitkomsten, dit resulteerde in 6 lessen:

  1. Schaal-overschrijdende vraagstukken dient het HWBP zelf op te pakken
  2.  Het HWBP vormt voor waterschappen een kans om met de omgeving te werken aan integrale dijkprojecten.
  3.  Capaciteitstekorten (kennis, kunde, kwantiteit) blijken tot nu toe onderschat te zijn.
  4.  Grootschalige toepassing van innovaties wordt als cruciaal bevonden voor het goedkoper en sneller uitvoeren van het HWBP
  5.  Integriteit vormt een onderbelicht thema dat meer aandacht verdient
  6.  Stakeholders buiten de waterveiligheidswereld kunnen nauwer betrokken worden bij de doorontwikkeling van het HWBP

Directeuren van het HWBP zijn te spreken over de uitkomsten van de studie. Erik Kraaij, directeur Programmering en Samenwerking HWBP vindt het “Een interessante studie met een overall positief beeld voor het HWBP. De verschillende aandachtspunten brachten onderschatte en onderbelichte thema’s naar voren zoals capaciteit en integriteit”. De Programmadirecteur, Richard Jorissen ziet de studie als bouwsteen om verder te werken aan de organisatie “De leertafel is het sluitstuk van een onderzoek en wat mij betreft weer een bouwsteen voor de doorontwikkeling van de programmaorganisatie”.

bewoners in overleg met waterschap HHNK over versterken van de dijk.

bewoners in overleg met waterschap HHNK over versterken van de dijk.

Chris Seijger, de projectleider bij Deltares benadrukt het unieke van het assessment “Voor het eerst hebben we de OESO Water Governance Principes toegepast op een concreet programma. De assessment is voor overheden een politiek veilige maar constructieve manier om eens kritisch naar eigen functioneren te kijken”.

Bronnen: http://www.dutchwatersector.com/news-events/news/13818-wwf7-oecd-launches-12-principles-to-achieve-more-stable-water-policies.html en foto HWBP