Diversiteit & Inclusie

De visie van Deltares op diversiteit & inclusie

Iedere medewerker doet ertoe. Iedere medewerker brengt kennis in, en een uniek perspectief en persoonlijkheid. Het is onze ambitie dat iedere medewerker zich gezien en gewaardeerd voelt en de mogelijkheid heeft om zijn of haar kennis, talenten en vaardigheden in een sociaal veilige werkomgeving te ontwikkelen en toe te passen.

Bij Deltares werken we aan projecten die impact hebben op de samenleving en het milieu, wereldwijd. Het is onze ambitie om in onze projecten, in onderzoeken en in onze adviesactiviteiten rekening te houden met maatschappelijke actoren en inclusie. Om die verschillende invalshoeken mee te kunnen nemen, moet onze medewerkers populatie ook divers zijn op, onder meer, het gebied van gender, leeftijd, ervaring en achtergrond.

Vertrouwen en betrokkenheid

Verandering begint bij onszelf. We beseffen dat het zijn van een diverse en inclusieve organisatie belangrijk is, omdat we dan die diversiteit en inclusie kunnen weerspiegelen in het werk dat we doen. Uit onderzoek blijkt dat een werkomgeving waarin deze waarden worden gerespecteerd kan rekenen op meer vertrouwen en commitment van medewerkers. Wie wil er nu niet werken in een omgeving waar mensen zich gewaardeerd en betrokken voelen? Dat maakt ons een aantrekkelijke werkgever.

Innovatie en impact

Een divers en inclusief team is beter in staat om kennis en perspectieven te delen die  innovatieve en creatieve teamprestaties en projectresultaten bevorderen. Door een diverse en inclusieve organisatie te zijn, kunnen we verbinding maken met onze partners, opdrachtgevers en stakeholders en zo met meer succes bijdragen aan een duurzame impact op de maatschappij.

Voortdurende reis

Divers en inclusief zijn vergt constante aandacht en sensitiviteit voor onze eigen organisatiecultuur. Reflectie en dialoog, over onze expliciete en impliciete waarden, gewoonten, regels en taboes, zijn nodig. We zijn goed op weg en we worden als werkgever positief gewaardeerd. Maar we erkennen ook dat er ruimte is voor verbetering.

“Het creëren van een inclusieve organisatie is een reis; het is nooit af.” Annemieke Nijhof (algemeen directeur)

Inclusief gedrag

Diversiteit staat voor een verzameling menselijke verschillen en kan vaak in getallen worden uitgedrukt. Denk aan ras, nationaliteit, etniciteit, gender, leeftijd, religie, verschillende competenties, seksuele geaardheid, opleiding, persoonlijkheid, vaardigheden en ervaring. Inclusie gaat over de manier waarop we die verschillen omarmen. Het gaat om de wijze waarop we een op samenwerkingsgerichte, inspirerende en respectvolle werkomgeving creëren, die stimuleert dat alle medewerkers meedoen, bijdragen en het gevoel hebben erbij te horen.

Het gedrag dat we stimuleren om Deltares inclusiever te maken is:

  • Bouwen aan een sociaal veilige werkomgeving;
  • Actief luisteren om elkaar te begrijpen, bewust van vooroordelen;
  • Iedereen stimuleren om mee te doen, hun mening te geven en zich uit te spreken;
  • Onze verschillen waarderen, omarmen en ervan leren.

“Inclusie gaat ook over het besef dat je reageert vanuit de normen en waarden waarmee je bent grootgebracht.” Toon Segeren (unit manager)

De aanpak van Deltares naar een inclusievere cultuur

“Een belangrijke stap in het creëren van een meer inclusieve cultuur is het meer bewust worden van de aannames die ieder mens nu eenmaal doet.” Mirjam Buurmeijer (HR manager)

Diversiteit & inclusie is om al die eerdergenoemde redenen, een van onze organisatie ontwikkelprioriteiten, zoals beschreven in de Strategische Agenda ’22-’25.  Om bij Deltares een sterkere focus op diversiteit & inclusie te krijgen hebben we een veranderteam samengesteld om de visie op inclusie en diversiteit bij Deltares uit te werken en concreet actie te ondernemen. De focusgebieden zijn:

Gendergelijkheid is een belangrijk onderdeel van het bredere thema diversiteit & inclusie en van onze ambitie om de inclusieve cultuur van Deltares te versterken. De ambities van Deltares voor gendergelijkheid worden in het Gender Equality Plan weergegeven.