BASE Europese klimaatadaptatie, kennis voor een duurzaam Europa

Deltares levert een aanzienlijke bijdrage aan het verbeteren van het Europese klimaatadaptatie beleid. Het Bottom-up climate Adaptation Strategies for Europe (BASE) bijvoorbeeld. Hier worden de kosten en baten van een mogelijk Europees klimaatadaptatiebeleid bekeken.

De schaal waarop dit gebeurt varieert van groot tot klein over verschillende sectoren. Zo krijgt de Europese commissie  een beter beeld van wat een Europees klimaatadaptatiebeleid kan opleveren. Kennis over klimaatadaptatie in Europa is niet goed toegankelijk voor beleidsmakers,  professionals en andere belanghebbenden. De beschikbare informatie is vaak moeilijk te begrijpen of niet op dezelfde plek en geïntegreerd voor handen. Er is behoefte aan een kennis database met handreikingen maar ook lessons learned.

Vanaf 2012-2016 verbetert en bevordert het BASE-project de duurzame klimaatadaptatie in Europa door de kennis over adaptatie makkelijker te begrijpen, toepasbaar en daardoor toegankelijker te maken.  Het BASE project verzamelt en analyseert gegevens en informatie over adaptatie maatregelen en hun effectiviteit en maakt ze algemeen beschikbaar in een geïntegreerde kennisbank. Die bevat tevens een analyse van de sociale en economische voordelen, sectorale aanpassingen en kosten en implicaties voor beleidsvorming.

Base onderzoekt klimaatadaptatie in case studies uit heel Europa

Het BASE-project onderzoekt  klimaatadaptatie in case studies uit heel Europa. Die studies richten zich met name op water en ecosysteemdiensten, plattelands-en stedelijke gebieden, voedselproductie en de kustgebieden. Ze zijn verspreid over meerdere sectoren en beleidsniveaus en de interactie daartussen uit. Deze bottom-up resultaten worden vergeleken en geïntegreerd met de top-down sectorale modelresultaten. De daaruit voortvloeiende adaptatiepaden worden inclusief beleid- en uitvoeringseisen in verschillende toekomstscenario’s gezet.

De resultaten van het project

De resultaten van het project worden verspreid onder beleidsmakers, professionals en andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld via Climate-ADAPT data base.