Colombo beschermen tegen toekomstige overstromingen

Colombo, de commerciële hoofdstad van Sri Lanka, werd mei 2016 getroffen door de ergste overstromingen sinds 1989.  De aantasting van de opslagcapaciteit van waardevolle waterrijke natuurgebieden, illegale nederzettingen en slecht functionerende riolering droegen in hoge mate bij aan de intensiteit van deze overstroming.  De Kelani River, grenzend aan het centrum van de stad op het noordoosten, bereikte de tweede hoogste afvoer in 35 jaar. Gecombineerd met doodtij -het moment dat het verschil tussen laag- en hoogwater minimaal is- leidde dit tot de meest verwoestende overstromingen in bijna drie decennia. In het district Colombo alleen al werden  185.000 mensen getroffen en vonden drie personen de dood.

Colombo Sri Lanka kanaal
Deltares ondersteunt de regering van Sri Lanka in het “Metro Colombo Urban Development Project” door een inschatting te maken van de kans op toekomstige overstromingen en een strategie om de risico’s daarvan te verminderen.

Het project heeft twee hoofddoelstellingen. Ten eerste, het in kaart brengen van de huidige en toekomstige overstromingsrisico in Colombo Metropolitan Region. Ten tweede om -het toekomstige landgebruik in Colombo in ogenschouw nemend- in samenwerking met verschillende stakeholders een strategie te ontwikkelen die het risico op overstromingen moet vermindern. Het project wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van Deltares, samen met het Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) en het Central Engineering Consultancy Bureau of Sri Lanka (CECB).

Het risico op overstromingen

Deltares gebruikt een gedetailleerd hydrodynamisch model van de regio Metro Colombo om het risico op overstromingen in kaart te brengen. Deze gegevens worden gecombineerd met een economische analyse van belangrijke infrastructuur -gebouwen van alle soorten of landbouwgebied-  om de mogelijke economische schade bij overstromingen van verschillende soort en omvang in te schatten. Daarnaast versterkt Deltares de capaciteit van locale mensen om dit soort risico-informatie te interpreteren en te beoordelen en om rekening te houden met deze informative in de plannen voor de toekomstige ontwikkeling van het stedelijke gebied. Tijdens het project zijn verschillende  workshops georganiseerd om mensen in deze vaardigheden te trainen.Colombo Sri Lanka Sluis

Strategische interventies

Deze strategie brengt ook verschillende interventies en hun effecten in kaart die de overstromingsrisico’s moeten verminderen. Denk aan het verbeteren van de riolering, het creëren van extra opslagcapaciteit, het vergroten van de afvoer , goede waarschuwingsystemen, het beschrijven en implementeren van maatregelen voor ruimtelijke ordening en goed gebouwenbeheer. De resultaten van dit soort interventies worden gebruikt om de toekomstige ontwikkeling de stad Colombo goed te plannen en het risico op en de schade door overstromingen te mitigeren.

 

Wateroverlast in Colombo Sri Lanka