DAM assessment voor Xinyi River, China

ssDeltares heeft in 2014 met haar Dijksterkte Analyse Module (DAM) een snelle indicatie van de dijksterkte aan de zuidzijde van de Xinyi River in China gegeven.

China river

 

DAM-analyse geeft snel inzicht in de huidige sterkte van de dijken langs de Xinyi river

Shuyang is een snel groeiende stad ten noorden van Shanghai en ligt ten zuiden van de Xinyi rivier. Door de toenemende bevolking en de economische activiteiten, is behoefte aan voldoende veiligheid van de omliggende waterkering. In 2014 is een pilot uitgevoerd om op basis van summiere gegevens van de waterkering de sterkte van de waterkering in te schatten.  De pilot behelsde  de waterkeringen aan de zuidzijde van de  Xinyi rivier van Shuyang tot de Yellow Sea over een lengte van circa 100 km. Deltares heeft samen met Rijkswaterstaat een snelle toetsing uitgevoerd naar de huidige sterkte van deze waterkeringen. Door de Huaihe River Commission (HRC) is een aantal dwarsprofielen en gegevens van de ondergrond ter beschikking gesteld. Deltares heeft een stochastisch ondergrondmodel opgezet om een geautomatiseerde DAM-analyse te kunnen doen.

Gegevens snel in te voeren

De (grotendeels) geautomatiseerde analyse van de dijksterkte wordt mogelijk gemaakt door de basisgegevens van de HRC ‘klaar’ te hebben staan voor stabiliteits- en pipingberekeningen in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). De basisgegevens over de belasting kunnen bestaan uit opgegeven rivierpeilen, maar ook uit werkelijke metingen of uit waterstandvoorspellingen. Vervolgens kunnen met DAM schematisaties worden gemaakt. Deze worden gebruikt als invoer voor sterktemodellen om de dijkstabiliteit te bepalen. De resultaten werden vervolgens op genomen in een GIS en getoond op kaarten. Dit geeft inzicht in de gehele situatie en vereenvoudigt de ontsluiting van gegevens. Op basis van deze eerste snelle globale toets, met summiere conservatieve uitgangspunten, kan gesteld worden dat de sterkte van deze waterkering ruim voldoende is.

Koppeling met FEWS

In 2015 is een vervolgstudie uitgevoerd worden. Behalve het verrijken van het GIS-systeem met meer gedetailleerdere gegevens, is voor het gebied een FEWS configuratie opgezet. Aansluitend is  de koppeling tussen DAM en FEWS gemaakt, zodat de real-time sterkte van de waterkering bepaald kon worden.