Energie besparen door slim malen

Gemalen  zijn na de rioolwaterzuiveringen de grootste energievragers van de waterschappen.  Toepassing van ‘Slim Malen’ kan daar naar schatting 20 procent vanaf halen. Zo kunnen waterschappen ook een rol spelen in de energietransitie.

Samenspel waterbeheer en energiemarkt

Deltares onderzocht hoe met een slimme regelstrategie een beter samenspel tussen waterbeheer en de energiemarkt kan worden gerealiseerd. Een generieke toolbox is ontwikkeld voor regelsystemen (RTC-tools). Met deze open-source toolbox kan het streefpeil gehandhaafd en geoptimaliseerd worden.  Daarnaast helpt het bij zo laag mogelijk energieverbruik en-kosten.

Bij vier verschillende waterschappen zijn de toolboxes als pilot geïmplementeerd.  In de pilots is een inschatting gemaakt van wat het (water)systeem doet, gegeven de verwachte neerslag, getijden en wordt de optimale inzet van kunstwerken bepaald. De resultaten zijn geanalyseerd en met elkaar vergeleken om zo tot een aanpak en een systeem te komen dat voor alle waterschappen beschikbaar is.

Doordat het aanbod van zon-en windenergie toeneemt zal het dag-nachttarief  vervangen worden door dagelijks varierende uurtarieven. Dit levert een CO2 besparing op voor de waterschappen. Door Slim Malen kunnen de waterschappen actief aan deze verduurzaming bijdragen door hun gemalen flexibel in te zetten.

Waterschappen kunnen jaarlijks dertig tot zeventig procent energie besparen door gebruik te maken van slimme sturingssystemen. Daarmee brengen ze ook hun CO2-emissie flink terug. De huidige CO2-uitstoot voor de pompenergie in het waterbeheer bedraagt 46 kiloton, volgens de Klimaatmonitor. Dit is evenveel als  de uitstoot van 251 miljoen autokilometers. De gemaalenergie is de een na grootste kostenpost (na rioolwaterzuivering) voor de waterschappen, 150 GWh, ofwel de stroom voor 45.000 huishoudens.
Slim Malen is een project in samenwerking met:

STOWA; RVO; TU Eindhoven; RWS-WVL; Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland; Wetterskip Fryslân; Waterschappen Zuiderzeeland; Rivierenland; Scheldestromen; Brabantse Delta; Hollandse Delta; Nelen & Schuurmans; e-Risk Group; Eneco; Delta; Alliander EXE; Actility; XYLEM Water Solutions; Kisters NL