FloodProBE: Technologieën voor kosteneffectieve bescherming van de gebouwde omgeving tegen overstromingen

Natuurlijke gevaren zoals stormen en overstromingen zijn een belangrijke oorzaak van directe en indirecte overstromingsschade in Europa en de rest van de wereld. Zij vormen de grootste bedreiging voor mensen en de gebouwde omgeving. Verwacht wordt dat de jaarlijkse kosten van overstromingen van rivieren kunnen oplopen tot € 97,9 miljard als niets wordt ondernomen.

Het doel van het FloodProBE-project, gecoördineerd door Deltares, was om inzicht te bieden in kosteneffectieve manieren voor bescherming tegen overstromingen en beperking van schade in stedelijke gebieden. FloodProBE was gericht op het ontwikkelen, beproeven en verspreiden van technologieën en hulpmiddelen voor overstromingsrisicobeoordeling en beperking van de gevolgen. De nadruk lag op infrastructuurnetwerken en het aanpassen van (nieuwe) gebouwen.

FLOODPROBE illustratie

De kwetsbaarheid van vitale infrastructuur en waardevolle activa met hoge dichtheid

Het belangrijkste doel was het beter identificeren en evalueren van de kwetsbaarste infrastructuur in het geval van overstroming, om zo het activabeheer te kunnen verbeteren. De resultaten worden gebruikt om ideeën te ontwikkelen voor overstromingsbescherming en technologieën voor het verbeteren van de overstromingsbestendigheid van gebouwen. Dit is van belang voor vitale gebouwen zoals ziekenhuizen, brandweerkazernes, installaties voor watervoorziening en waterzuivering, en elektriciteitscentrales. Daarnaast zijn bestaande schademodellen verfijnd door middel van onderzoek naar te verwachten reparaties van beschadigde activa. In het bijzonder gebouwen voor publiek, commercieel en industrieel gebruik met een hoge concentratie van personen en waardevolle activa.

De betrouwbaarheid van de stedelijke waterkeringen

Stedelijke waterkeringen bestaan uit zowel zachte aarden dijken als harde constructies. Het bezwijken hiervan is vaak het gevolg van interne en/of externe erosieprocessen, vooral op de overgang tussen verschillende keringstypes. Er is een beschrijving opgesteld van de fysieke erosieprocessen en er is een kader ontwikkeld waarin de kans op erosie is gekoppeld aan karakteristieke parameters van soorten grond en in-situ keringstypes. Voor overgangen tussen constructies is een typologie ontwikkeld met een beoordeling van belangrijke overstromingen waarbij het falen van een kering verband hield met transitie in een constructie.

Bouwtechnologieën en ideeën voor waterkeringen en overstromingsbestendigheid

Hierbij lag de nadruk op het verbeteren van de prestaties van waterkeringen voor vitale infrastructuren en waardevolle activa en op het verbeteren van bestaande en nieuwe stedelijke waterkeringen.

Advies

Een algemeen FloodProBE-advies biedt eindgebruikers een overzicht en een algemene beschrijving van de producten, methoden en kennis die zijn ontwikkeld in het kader van het FloodProBE-project. Het is vooral nuttig voor overheden die verantwoordelijk zijn voor waterkeringen en waterbeheer evenals voor andere activabeheerders en deskundigen.

Beleidsnota

Het project heeft ook geresulteerd in een beleidsnota die in het bijzonder is gericht op de vereiste maatregelen en de kennishiaten die moeten worden aangepakt. Ook zijn er suggesties geleverd voor manieren om dit te benaderen.

Externe links