Fort Steurgat – implementatie van groene getijdenzones

Door wereldwijde klimaatverandering nemen zowel de frequentie als de intensiteit van stormen toe en daarmee groeit ook de kans op overstroming. In veel landen moeten daarom de waterkeringen worden aangepakt. Traditioneel wordt bescherming tegen overstroming hoofdzakelijk tot stand gebracht met dijken. Nu de stormomstandigheden echter veranderen, is op veel plekken meer bescherming nodig. De traditionele aanpak (dijken verhogen en verbreden) is vaak een dure oplossing met een grote maatschappelijke en ecologische impact. Groene getijdenzones als oplossing

Begroeide, zanderige getijdenzones

Vóór bestaande dijken kunnen begroeide, zanderige getijdenzones worden gecreëerd om deze dijken te versterken en de kracht die de golven op de dijken uitoefenen, te verkleinen. De getijdenzone wordt zo een integraal onderdeel van de bescherming en biedt voordelen voor het ecosysteem. Er ontstaat een leefomgeving voor bepaalde flora en fauna. Een win-winsituatie voor zowel de veiligheid als de natuur.

Pilotprojecten met begroeide getijdenzones

Een groot aantal pilotprojecten met begroeide getijdenzones voor bestaande dijken wordt momenteel in de praktijk getest. Voorbeelden zijn de aanleg van een begroeid voorland in het ondiepe Markermeersalix-alba-chermesina-kl-120225b, het benutten van de bestaande vegetatie in de uiterwaarden van de Rijn en het herstel van zoutmoerassen aan de Waddenzee door slimme verspreiding van opgebaggerde materialen aan de voorkant van de moerassen. Ook wilgen kunnen een rol spelen in de strijd tegen het water. Bij Fort Steurgat werden bij wijze van landschapsinrichting wilgen geplant om de hoogte van de golven te verminderen. Hierdoor werd de vereiste dijkhoogte 65 cm lager.

 

Rol in het ontwerp en de aanleg

Deltares speelt bij deze projecten een grote rol in het ontwerp en de aanleg van begroeide Aangepaste_artist_impression_Grienddijkgetijdenzones, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Dit doen we door de theoretische kennis en praktijkervaringen uit deze projecten algemeen en openbaar beschikbaar te stellen via tools en publicaties.

Deltares heeft daarnaast een belangrijke rol in de geavanceerde monitoring van deze processen in het veld.Hiervoor wordt gebruikgemaakt van remote sensing, geautomatiseerde monitoringsstations en nieuwe protocollen voor het opslaan, verwerken en delen van gegevens.