Governance eco-engineering

Natuurlijke oplossingen tegen overstromingen – eco-engineering – werken anders dan traditionele deltabeschermingswerken zoals dammen en dijken. Dit vraagt om een nieuwe aanpak bij het ontwerp en het besluitvormingsproces. Deltares doet in samenwerking met Wageningen Universiteit wetenschappelijk onderzoek naar deze aanpak om daarmee organisaties bij nieuwe projecten te ondersteunen. Zo analyseerden ze de rol van kennis en kennisontwikkeling bij de besluitvorming over eco-engineering in de projecten:

  • De Zandmotor aan de  Delflandse kust;
  • Het project Toekomst Afsluitdijk;
  • Versterking van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn

Foto governance

Samen kennis vergaren

Een succesvolle implementatie van eco-engineering-principes heeft de grootste kans als alle betrokken partijen vanaf het begin samen kennis ontwikkelen. Kennisontwikkeling voor de implementatie van eco-engineering verdient bijzondere aandacht omdat:

  • Eco-engineering meerdere beleidsdomeinen (natuur en waterveiligheid) samenbrengt;
  • Meerdere disciplines (onder andere ecologie, civiele techniek en morfologie) gecombineerd moeten worden;
  • Het gaat om een innovatie.

Er is op dit moment nog beperkte ervaring met de toetsing van ontwerpen voor eco-engineering. Bovendien vormt de natuurlijke dynamiek een extra uitdaging, daardoor is namelijk het gedrag niet precies te voorspellen. Het Deltares-onderzoek geeft aanknopingspunten hoe kennisontwikkeling te organiseren, en geeft aan waar kansen en bedreigingen liggen.

Meerwaarde in beeld brengen

Draagvlak voor een duurzame oplossing ontstaat als mensen met een open houding ervaring delen en kennis combineren. Zo kan de meerwaarde van eco-engineering in beeld gebracht worden. Deze meerwaarde verschilt per project en hangt ook af van de behoefte, bijvoorbeeld aan natuurontwikkeling. Eco-engineering kan in het algemeen meerwaarde brengen via:

  • Een positieve impuls voor natuur;
  • Potentiële kostenbesparingen;
  • De flexibiliteit van de oplossing, aantrekkelijk bij onzekere toekomstige ontwikkelingen zoals zeespiegelstijging;
  • Combinatie met andere functies van het ecosysteem zoals recreatie of CO2-opslag.

Ondersteuning bij besluitvormingsprocessen
Besluitvormingsprocessen rond eco-engineering onderscheiden zich doordat meerdere beleidsterreinen betrokken zijn. Het is van belang zo vroeg mogelijk in het project deze beleidsterreinen te integreren. Deltares ondersteunt organisaties bij deze integratie. Wij brengen kennis van innovatieve oplossingen, ervaring van stakeholders en inzicht in de dynamiek van het besluitvormingsproces bij elkaar. We dragen bij met technische kennis en advies over de opzet van het project. Ook organiseren we workshops waarin experts en stakeholders samen kennis ontwikkelen. Zo vergroten we de kansen voor een succesvolle implementatie van natuurlijke oplossingen.