Toepassing van satellietgegevens voor nationale schatting netto neerslagaanvoer in Nieuw-Zeeland

In veel delen van Nieuw-Zeeland worden ondiepe en niet-afgesloten watervoerende lagen rechtstreeks gevoed door neerslag. Metingen en berekeningen van netto neerslagaanvoer ( “aanvoer”) vindt men belangrijk omdat ze beleidsmakers houvast bieden bij het toewijzen van grondwaterhoeveelheden. Veldmetingen van aanvoer (met lysimeters) zijn echter schaars.

New Zealand

Lokale modellen ontoereikend

In de meeste gevallen worden daarom lokale modellen gebruikt (waar er veel van zijn in Nieuw-Zeeland) om de aanvoer te schatten. Dit resulteert in een aantal verschillende schattingen van de aanvoer, op basis van verschillende invoergegevens. Ook bevatten de invoergegevens (neerslag, evapotranspiratie, bodemvocht, bodemtype) onzekerheden, waardoor modelfouten potentieel groot zijn. Bovendien zijn er uitgestrekte gebieden waarvoor geen model bestaat. Daarnaast is er nog de belangrijke factor dat watergegevens en waterbeleid meestal de verantwoordelijkheid zijn van regionale overheden, waardoor de invoergegevens en de resulterende modelwaarden verschillen. Een nationale schatting van de netto neerslagaanvoer zou kunnen helpen bij het oplossen van bovengenoemde kwesties.

Gebruik van satellietgegevens

Deltares onderzoekt daarom de toegevoegde waarde van satellietgegevens bij het opstellen van een nationale schatting van de aanvoer. Er worden satellietgegevens van evapotranspiratie en bodemvocht gebruikt, aangevuld met veldmetingen, in een model van de bodemwaterbalans. Het model schat de maandelijkse nationale netto neerslagaanvoer naar het grondwater per vierkante kilometer (van januari 2000 tot december 2014), met behulp van satellietgegevens.

Door satellietgegevens te combineren met veldmetingen en door foutenvoortplanting van evapotranspiratie- en bodemvochtmodellen, kan de onzekerheid beter worden geschat. Andere bijproducten zijn langetermijn gemiddelden van de grondwaterstand in het hele land.