Klimaatatlas Bangladesh

Om te kunnen anticiperen op klimaatverandering is veel kennis nodig. Deze kennis is niet altijd gemakkelijk te vinden. Het programma Kennis voor Klimaat heeft de Stichting Climate Adaptation Services opgericht. Diverse instellingen zoals Alterra, Deltares, KNMI, Geodan en TNO werken via de stichting samen aan de bestendiging van de klimaateffectatlas. De Stichting CAS organiseert deze samenwerking en draagt zorg voor toegankelijkheid, beheer en verbetering van verschillende kennisproducten.

climate atlas

Gevolgen van klimaatverandering zijn goed te modelleren en te visualiseren

De gevolgen van klimaatverandering zijn goed te modelleren bijvoorbeeld overstromingen, zoutindringing, of hittestress effecten. Maar in de  zijn geïntegreerd en gevisualiseerd met behulp van een touchtable, oftewel een computer met een scherm dat aan te raken is. Met de handen kunnen dan verschillende kaarten worden opgehaald waarop verschillende effecten aan te brengen zijn. Op deze manier kan er op een interactieve manier informatie worden opgehaald, toegevoegd en gedeeld. Belangrijke functionaliteiten om belanghebbenden te informeren en vervolgens de

De klimaateffectatlas als touchtable is een waardevolle tool voor planners

Zowel planners als beheerders  hebben met de klimaateffectatlas een waardevolle tool in handen die hen inzicht geeft in de kansen en bedreigingen als gevolg van klimaatverandering en dat helpt om de noodzakelijke beslissingen te nemen. De kaarten van de atlas worden in verschillende interactieve en multidisciplinaire workshops tussen wetenschappers, beleidsmakers en planners gebruikt om te spreken over maatregelen en mogelijke investeringen. Gezamenlijk kunnen deelnemers ontwerpen aanpassen en verschillende opties onderzoeken.