Bewaking en evaluatie van ruimtelijk beheerde gebieden

De toenemende belasting op het mariene domein vraagt om een goed geplande aanpak van de verdere ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Een aanpak van visserij die uitgaat van het ecosysteem, de toenemende vraag naar duurzame energie, kustverdediging, bouwmaterialen en veilige transportroutes, en de noodzaak om mariene habitats en soorten te beschermen, vechten allemaal met elkaar om dezelfde kostbare ruimte.Zeehond, Oscar Bos

Tegelijkertijd zal de klimaatverandering de samenstelling en het functioneren van mariene ecosystemen beïnvloeden, wat vraagt om een doordachte aanpak van toekomstige ruimtelijke ordening waarbij ook grensoverschrijdende ontwikkelingen in aanmerking moeten worden genomen.

MESMA levert innovatieve methoden en integrale strategieën voor regeringen, lokale overheden en andere beheersorganen voor planning en besluitvorming op lokale, nationale en Europese schaal. Onderdeel hiervan is een eenvoudig toegankelijk informatiesysteem waarmee draagvlak kan worden gecreëerd onder politici, belanghebbenden en het algemeen publiek voor moeilijke (inter)nationale besluiten die nodig zijn voor duurzaam gebruik en bescherming van dit kwetsbare gebied.

Dit gegevenssysteem, dat informatie bevat over de verspreiding van mariene habitats en soorten, economische waarden en nut, het gebruik door de mens en de effecten daarvan, vormt ook een raakvlak tussen wetenschap, politiek en besluitvormers.

MESMA levert strategische tools voor duurzame ontwikkeling van de Europese zeeën en kustgebieden. De belangrijkste uitdaging was om duurzaam gebruik te combineren met een duurzaam ecosysteem van hoge kwaliteit, rekening houdend met ecologische en economische verschillen.

Verschillende nationale omstandigheden en oplossingen van een select aantal locaties in heel Europa zijn bestudeerd en vergeleken, en algemene kenmerken en verschillen zijn geïdentificeerd, zoals de sociaaleconomische omstandigheden en vereisten. Op deze manier is een integrale toolbox beschikbaar gekomen die in heel Europa kan worden toegepast.