Morfologische studie voor de haven van Al Faw

Irak wil een moderne haven bouwen in verband met het streven om op de lange termijn Irak om te vormen tot een transportcorridor tussen het Midden-Oosten en Europa. De haven komt te liggen in een modderig gebied met sterke getijdenbewegingen en een complexe sedimentdynamiek. Deltares heeft de effecten bestudeerd die de haven zal hebben op de omringende kustlijn en ook zijn de riviermonding en de mate van aanzanding en uitschuring rond de golfbrekers onderzocht.
the Al Faw Grand Port

Doelstellingen

We hebben onderzocht of de bouw van Al Faw Port:

  1. Gevolgen kan hebben voor de morfologie van de kustlijn rond Al Faw;
  2. Zou kunnen leiden tot verplaatsing van de monding van de rivier Shat’al Arab;
  3. Veranderingen kan veroorzaken in de mate van erosie/sedimentatie in de wateren rond de haven.

Bovendien hebben we een kwantitatieve beoordeling uitgevoerd van de hydrodynamica, de mate van aanzanding en uitschuring rondom de golfbrekers van Al Faw Port.

Aanpak

Hiervoor zijn geavanceerde twee- en driedimensionale Delft3D-modellen opgezet. De opzet van deze modellen wordt vooral bepaald door de processen die ten grondslag liggen aan de (sediment)dynamica van het systeem en de fysieke kenmerken die moeten worden geëvalueerd. Aangezien kustlijnontwikkeling in sterke mate afhankelijk is van tweedimensionale processen (getijden en golven), worden kustlijnveranderingen bestudeerd met behulp van het tweedimensionale model. Voor de evaluatie van de mate van aanzanding, waarvoor ook (sediment-afhankelijke) dichtheidsstromen van belang zijn, is echter het driedimensionale model nodig. Daarnaast zijn methoden ontwikkeld om de verschillende processen te onderscheiden die sedimentaanvoer in de haven veroorzaken.

Resultaten

Het kustlijnmodel voorspelde geen invloed van de haven op de Shat’ al Arab delta en op de lokale kustlijn ten oosten en ten westen van de haven. Uitschuring wordt verwacht nabij de uiteinden van de haven van Al Faw. De modelsimulaties voorspelden de aanvoer van modderig sediment in de haven. In dit verband zijn golven van belang voor het remobiliseren van het sediment uit de haven terwijl dichtheidsstromen de belangrijkste transportprocessen vormen. Deze bevindingen hebben de klant geholpen mogelijke maatregelen te ontwikkelen voor het beperken van de aanzanding in de haven en voor optimalisering van het ontwerp.

 Externe links